Om du vill använda offentlig plats

Nästan alla platser utomhus i Eslövs kommun där allmänheten kan röra sig är offentlig platsmark, som till exempel trottoarer, torg och parker. För att använda offentliga platser till uteserveringar, uppställning av container, sammankomster av olika slag, byggnadsställningar eller liknande behöver du tillstånd.

Tillstånd för ianspråktagande av offentlig platsmark söker du hos polisen, som i sin tur skickar komplett ansökan till kommunen så att vi kan yttra oss. Polisen utfärdar därefter ett tillstånd, där bland annat kommunens villkor för ianspråktagandet ska följas. Mer information och blanketter för detta finns på polisens webbplats. Blanketten heter Ansökan tillstånd ordningslagen – offentlig plats.

Polisen tar ut en avgift för ansökan om att använda offentlig platsmark. Om du får tillåtelse att använda marken tar Eslövs kommun ut en hyra. Här kan du läsa om hur mycket marken kostar att hyra.

Om trafikanter påverkas ska även en trafikanordningsplan (TA-plan) skickas in. I begreppet trafikant innefattas gående, cyklister, bilister, kollektivtrafik och övrig trafik. Det kan till exempel handla om placering av en byggnadsställning eller container på en trottoar, eller tillfälliga arrangemang som kräver att man stänger del av gata eller gång- och cykelväg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window