Dagvattendammar

När nya bostadsområden, parker, grönytor och torg planeras försöker man i möjligaste mån begränsa andelen hårdgjord yta. Istället anläggs mark och växtlighet som kan ta hand om dagvattnet samt dagvattendammar.

Dammarna hjälper till att avlasta dagvattenledningar, bäckar och sjöar genom att de tar hand om regnvattnet och mellanlagrar det i dammen. Samtidigt som de tar hand om regnvattnet, ger de även området en skön och naturlig karaktär.

Dagvattendammars positiva effekt

För miljön och djurlivet

Dagvattenanläggningarna har en positiv effekt på våra sjöar som tar emot vattnet. Men det finns även andra fördelar som biologisk mångfald och rekreation. Biologisk mångfald innebär att livsmiljön är sådan att det finns många olika växt- och djurarter.

Dagens samhälle har på många sätt utarmats på den här typen av miljöer. Genom att skapa småvatten som exempelvis dammar, möjliggör vi för undanträngda arter som behöver vatten för att kunna leva och fortplanta sig att komma tillbaka. Groddjur och vattensalamandrar kan trivas och fågelarter hittar en plats att leva på.

Även landlevande djur kan dra nytta av vattendragen för att dricka eller finna föda.

För människan

Rekreation med kvalitet blir allt viktigare i dagens tätbebyggda samhällen. Natur- och parkmiljöer i bostädernas närhet nyttjas ofta flitigt. En öppen parkmiljö med grönska och vattenspegel uppskattas av de flesta. Det blir en rofylld plats där man kan hämta ny energi eller utnyttja till olika aktiviteter.

Att hägna in en dagvattendamm

Ibland vill närboende att dammarna ska hägnas in med staket på grund av rädsla för olyckor med barn. Om dammarna hägnas in går en stor del av värdet förlorat, dels vad gäller den biologiska mångfalden, dels ur rekreativ synvinkel. Kostnaden blir dessutom högre, i anläggningsskedet, men framförallt för underhåll och drift av dammarna, som försvåras i och med ett staket. Därför anser Eslövs kommun att det är bättre att lägga pengarna på själva reningen så att våra sjöar kan uppnå en högre vattenkvalitet.

Våra anlagda dammar är utformade med tanke på säkerhet, men man ska naturligtvis alltid vara försiktig vid vatten. Tänk på att även vid vintertid finns risker, till exempel med att isen inte håller. Vi vill gärna att människor uppehåller sig vid dammarna och att stora och små utforskar och upptäcker vattenmiljön.

Vi vill skapa trivsamma miljöer

Vår åsikt är att man ska kunna ha öppna vatten även i en boendemiljö. Det gäller att minimera riskerna, men också att se rimligheten i de åtgärder man vidtar.

Vi vill skapa trivsamma miljöer med bänkar, broar och frodig grönska som är tillgängliga för allmänheten. Risken finns att barn tycker det är ännu mer spännande med staket som man kan klättra på.

Undantag

Vid ett par av våra dammar har vi ändå satt upp staket runt hela eller delar av dammen. Detta är undantag som beror på att dessa sträckor anses extra utsatta eller att dammarna ligger i ett annars otillgängligt område.

Minimera riskerna med dagvattendammar

När vi anlägger dammar vidtar vi en hel del försiktighetsåtgärder för att minimera riskerna för olyckor. Dammarna är oftast betydligt säkrare än många naturliga kuststräckor, sjöar och åar. På vissa platser finns dessutom livbojar uppsatta ifall olyckan skulle vara framme.

Konstruerade för att vara säkra

Dagvattendammarna är ofta konstruerade med flacka slänter och avsatser så att man ska kunna ta sig upp om man trillat i. Vattendjupet är ofta mindre än en meter på det djupaste stället. Jämför med vanliga diken och sjökanter som många gånger kan ha djupt vatten direkt i kanten och med branta slänter.

Upplev tillsammans

Vår förhoppning är att vuxna ska följa med sina barn till våra dammar och vattendrag. Att de tillsammans ska uppleva det fina med ett bo vid en vattenmiljö, när det bildas is på vinterhalvåret och att barnen ska få respekt för vatten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window