För dig som behöver eller har god man

Har du eller en anhörig en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att det är svårt att betala räkningar och söka olika insatser? Då kan du ansöka om en god man.

Ansök om att få god man eller förvaltare

För att du ska kunna få hjälp av en god man måste du ha fyllt 18 år.

Du ansöker genom att fylla i blanketten ock skicka den till oss tillsammans med ett läkarintyg som fylls i på en särskild blankett från Socialstyrelsen. Kontakta din närmaste vårdcentral för detta. Handlingarna skickar du till oss på överförmyndarnämnden.

Egen eller anhörigs ansökan om behov av god man eller förvaltare (blankett)

Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av

  • den som behöver god man
  • make, maka
  • sambo
  • registrerad partner
  • barn
  • syskon
  • överförmyndare

Så här fungerar det med god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara dina juridiska och ekonomiska rättigheter. Du kallas för huvudman när du har god man eller förvaltare. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Bevaka rätt innebär att god man kan hjälpa dig med ansökningar till myndigheter, överklagande, deklarera, ingå avtal med mera.
  • Förvalta egendom innebär att god man kan hjälpa dig att sköta din ekonomi och hjälpa dig att betala dina räkningar.
  • Sörja för person innebär att god man kan hjälpa dig att bevaka dina personliga intressen och se till så att du har det du behöver i ditt boende och att du får den vård som du behöver. God man kan exempelvis hjälpa dig att hålla kontakten med boende och sjukvård om de insatser som du behöver.

Du måste normalt godkänna att en god man utses för dig och allt som den gode mannen gör för din räkning ska ske efter diskussion med dig.

Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare?

En god man kan ge goda råd och förslag, men det är du som huvudman som själv tar besluten.

En förvaltare har rätt att ensam ha hand om din egendom och att representera dig i ärenden som har med dig och din egendom att göra. Förvaltaren behöver inte ha ditt samtycke till rättshandlingar. Det är tingsrätten som beslutar om du ska ha en förvaltare. Tingsrätten utser bara en förvaltare i undantagsfall och för personer som inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

Läs mer om vad det innebär att ha en god man eller förvaltare hos Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

Arvode till god man eller förvaltare

Huvudregeln är att det är du som huvudman som själv ska betala arvodet. Det ingår i uppdraget som god man eller förvaltare att planera och budgetera så att huvudmannen har medel att betala arvodet. Arvodet varierar beroende på uppdragets innehåll och beräknas med hjälp av olika procentsatser relaterat till aktuellt prisbasbelopp. Ett normalt arvode är cirka 12 000 kr per år.

Rätten till arvode

Den som är förordnad förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter som uppdraget medfört (12 kap 16 § föräldrabalken). Föräldrar som är förmyndare för sina barn har i normalfall inte rätt till arvode. Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet.

Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att det är huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) som ska betala arvodet.

Det är storleken på huvudmannens inkomster eller tillgångar som avgör om huvudmannen ska betala arvodet. Om huvudmannens inkomster före skatteavdrag överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångarna överstiger 2 prisbasbelopp ska han/hon betala arvodet. Om både inkomsten och tillgångarna understiger dessa värden ska kommunen betala arvodet. Om inkomsterna eller tillgångarna överstiger 2,65 gånger prisbasbelopp respektive två gånger prisbasbelopp, men inte med så stort belopp att det täcker hela arvodet, kan överförmyndarnämnden göra en fördelning mellan
huvudmannen och kommunen.

Huvudregeln kan frångås om det finns särskilda skäl, t.ex. om huvudmannen har höga levnadsomkostnader för medicin, sjukvård etc. I ett sådant fall kan kommunen betala arvodet.
Om uppdraget avser att bevaka huvudmannens rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som ska betala arvodet. Även här kan undantag göras om det finns särskilda skäl.

Arvodets storlek

God man/förvaltare lämnar varje år in en årsräkning till överförmyndarnämnden som visar på huvudmannens ekonomi. Den gode mannen/förvaltaren redogör även för den personliga omvårdnaden i en redogörelse. Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndarnämnden årsräkningen och redogörelsen, som ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Ett normalt arvode uppgår till ungefär 12 000 kronor/år inklusive skatt och arbetsgivaravgifter. Arvodet kan bli högre om uppdraget varit mer omfattande än normalt.

Hur gör jag om jag är missnöjd med gode mannen eller förvaltaren?

Om du har synpunkter på din gode man eller förvaltare eller om du har synpunkter på en god man/förvaltare till en av dina anhöriga, vill vi att du skickar in dem skriftligen till överförmyndarnämnden.

Blankett för klagomål på eller yttrande om god man eller förvaltare

När vi har fått in dina synpunkter kommer den gode mannen eller förvaltaren att få yttra sig över dem. Överförmyndarnämnden kommer att utreda om gode mannen eller förvaltaren har misskött sitt uppdrag och ta ställning till om några åtgärder ska vidtas mot den gode mannen eller förvaltaren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window