Kommunens krisberedskap

Eslövs kommun ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner fungerar både i vardagen och vid olika typer av samhällsstörningar. Därför arbetar kommunen systematiskt med att förebygga, motstå och hantera kriser.

Arbetet planeras och genomförs utifrån risk- och sårbarhetsanalyser, utvärderingar av krisövningar och inträffade händelser i kommunen. Som stöd har också kommunen en krisledningsplan för hantering av olika samhällsstörningar.

Målsättningen med Eslövs kommuns krisarbete är att:

  • minska konsekvenserna av en kris för medborgare och andra
  • säkerställa att driften av kommunens verksamheter kan fungera
  • sprida snabb, korrekt och tydlig information
  • ge medborgare och andra så goda förutsättningar som möjligt för att fatta egna beslut
  • säkerställa förtroendet för Eslövs kommun

Eslövs kommun ska alltså leda sin verksamhet effektivt även vid en samhällsstörning. I första hand leds verksamheten även vid en kris av den som har ansvaret även i vardagen. Arbetet bygger på att de dagliga verksamheterna förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande samhällsstörningar. Vid en mer allvarlig samhällsstörning kan resurserna förstärkas.

Plan för central krisledning

Alla kommuner i Sverige ska ha en beslutad plan kring hur verksamheten ska agera vid en allvarlig samhällsstörning. Syftet med planen är att vi ska veta vad vi ska göra när det uppstår en kris.

I Eslövs kommun finns en sådan plan som bland annat beskriver vilka funktioner som behöver finnas i en krishantering. Den beskriver också hur kommunen ska samordna kommunens verksamheter i samband med en kris och vem som fattar beslut i de olika händelsenivåerna. I Eslövs kommuns plan finns tre händelsenivåer, det är alltså själva händelsen som styr vilken nivå av krisledningsorganisationen som aktiveras. Nedan följer en beskrivning av de olika nivåerna

  • Nivå 3, extraordinär händelse, är mycket ovanlig men innebär att det aktiveras en särskild krisledningsnämnd som tillfälligt kan ta över ansvar från de andra nämnderna, ifall krisen kräver detta för att kunna hanteras. Händelsenivån ger en allvarlig störning, eller överhängande risk för en allvarlig störning, i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en organisation.
  • Nivå 2, allvarlig händelse är en allvarlig händelse av akut karaktär och kräver att annan verksamhet tillfälligt läggs åt sidan och det krävs en kommunövergripande samordning. Det inträffade i en nivå 2 har betydelse för organisationens funktionalitet eller anseende i stort. Händelsen berör sannolikt flera nämnder.
  • Nivå 1, störning är en händelse som faller utanför den ordinarie organisationens normala verksamhet och den kräver en övergripande samordning och bedömning. Händelsen behöver inte vara av akut karaktär, men kräver en kommunövergripande samordning.

Planen för den centrala krisledningen i samband med en samhällsstörning kompletteras av nämndernas planer för krisledning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window