Eget avlopp

Rent vatten är en av världens viktigaste naturtillgångar. Det är viktigt att du som har enskilt avlopp i din fastighet har en avloppsanläggning som renar tillräckligt.

Enskilda avlopp som inte fungerar ordentligt bidrar till övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten. Om avloppsvattnet inte renats tillräckligt mycket finns det risk att föroreningar som till exempel bakterier och övergödande ämnen hamnar i den egna eller grannens dricksvattenbrunn. Miljöavdelningen i Eslövs kommun genomför tillsyn av enskilda avlopp i kommunen. Syftet är att kontrollera att avloppen inte har en negativ påverkan på yt- och grundvattnet i kommunen.

Reningskrav

Det finns två olika skyddsnivåer enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, NFS 2006:7. Dessa skyddsnivåer finns både för hälso- och miljöskydd och kallas för normal- och högskyddsnivå.

Miljöavdelningen använder sig av Naturvårdsverkets allmänna råd vid tillsyn av enskilda avlopp för att bedöma åtgärder som krävs för att minska negativ påverkan på yt- och grundvattnet i kommunen.

Nedan listas grundkraven och kraven för normal- och högskyddsnivå för miljö- och hälsoskydd.

Grundkrav

 • Dag- och dräneringsvatten leds inte till spillvattenanordningen.
 • Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
 • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Avloppsanordningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
 • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion.
 • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift- eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.

Normal nivå

Hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Miljöskydd

 • Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex. vattensnåla armaturer.
 • Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7 eller BOD5).
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 procent reduktion av fosfor (tot-P).
 • Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 • Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur.

Eget avloppHög nivå

Hälsoskydd
Utöver hälsoskyddet på normal nivå, två punkter (se ovan) kan även ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen behöva göras. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, öka uppehållstiden, utjämna varierande flöden eller ta emot bräddat vatten.

Miljöskydd
Utöver miljöskyddet på normal nivå, sex punkter (se ovan):

 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion av fosfor (tot-P).
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 procent reduktion av kväve (tot-N).

Ansökan/Anmälan

Nyanläggning av enskilt avlopp med ansluten vattentoalett kräver att du söker tillstånd i god tid före arbetet är planerat att påbörjas.
Tillstånd söker du hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Blankett för ansökan finner du under självservice på kommunens webbplats.

Vid nyanläggning av enskilt avlopp från bad-, disk- och tvättvatten eller ändring av eller tillägg till en redan befintlig avloppsanordning, krävs det att du lämnar en anmälan hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska lämnas i god tid innan arbetet är planerat att påbörjas. Blankett för anmälan finner du under självservice på kommunens webbplats, under fliken Vatten och avlopp.

Avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för tillsyn och handläggning enligt Taxa enligt miljöbalken, antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun. För ansökningar gäller en fast avgift och vid anmälningar och tillsyn gäller timavgift. Mer information om miljöavdelningens taxa finner du om du klickar här.

Information från miljöavdelningen är alltid kostnadsfri.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window