Råd vid tolksamtal

Att arbeta genom tolk är inte alltid så lätt eftersom det kan vara en ovan situation.

Här är allmänna tips som kan underlätta i samarbetet med en tolk:

 • Tolken behärskar språket, hen är expert på att tolka. Det är du som behärskar saken.
 • Som vid alla samtal är det viktigt att du och din besökare får god kontakt. Eftersom tolken översätter allt ni säger, så som du uttrycker det, bör du använda jag-form och vända dig direkt till din besökare genom tilltalsformerna “du” eller “ni”.
 • Räkna med att det tolkade samtalet tar längre tid än ett enspråkigt.
 • Tala direkt till din besökare och inte till tolken.
 • Uttryck dig så klart som möjligt, undvik svårbegripliga yrkes- eller facktermer.
 • Tolkarbetet kräver stor koncentration. Låt tolken få paus under långa samtal. Prata inte för fort.
 • Uttala namn, siffror och adresser särskilt noga.
 • Kontrollera att du och din besökare förstår varandra rätt.
 • Låt tolken tala till punkt. Avbryt endast om du är osäker på att allt som sägs verkligen tolkas, eller om tolken och klienten verkar föra ett samtal sinsemellan, som du står utanför.
 • Tolken måste vara neutral och ha båda parters förtroende. Därför bör du inte diskutera besökaren eller fråga tolken till råds.
 • Läs mer om råd och tips på Tolkservicerådets hemsida: Tolkservicerådet/Tips till tolkanvändaren

Erinran om tystnadsplikt (sekretessförbindelse)

Lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
1 §     Denna lag tillämpas på tolk och översättare som anlitas av en myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av regeringen eller av den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer föreskriven prövning. Med kommuner likställs landsting och kommunalförbund. Lag (2004:807).

2 §     Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt
1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Detta gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:418).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window