Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsvariation som ställer speciella krav på ditt boende kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning. Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för vissa nödvändiga förändringar så att din bostad passar dina behov och du kan leva ett självständigt liv.

Vilka åtgärder kan jag få bidrag för?

Vi lämnar bidrag för att åtgärda de fasta funktioner i bostaden som behövs för att klara vanliga boendefunktioner. anliga åtgärder är borttagning av trösklar och att stödhandtag, kilar eller ramper monteras istället. Med fasta funktioner menas till exempel:

 • Ta sig in i eller ut ur bostaden.
 • Förflytta sig i bostaden.
 • Laga mat.
 • Sköta sin personliga hygien.
 • Sova, vila och umgås.

Eslövs kommun lämnar inte bidrag när något behöver åtgärdas av andra orsaker, till exempel eftersatt underhåll. Du får inte heller bidrag för sådant du tar med dig om du flyttar.

Vad gäller om jag inte äger min bostad?

Fastighetsägare och nyttjanderättshavare måste ge sitt medgivande för anpassningsåtgärder. Kravet på medgivande gäller alla ägare till en fastighet eller om någon annan än sökande har hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt på bostaden. Alla som har nyttjanderätt måste ge sitt medgivande. Det kan till exempel vara en sambo eller en inneboende.

Avtal som rör detta finns i blanketten för ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Vad gäller om jag flyttar?

Vid köp eller byte av bostad ställer lagen krav på att den bostad du väljer är lämplig med hänsyn till din funktionsvariation. Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag en gång till om du flyttar till en ny bostad.

Vad gör jag om anpassningen jag fått bidrag för går sönder?

Du äger den bostadsanpassning som du fått bidrag för och ansvarar för skötsel och underhåll. Du bör räkna med utgifter för underhåll och reparationer av utrustningen eftersom bidrag inte lämnas för alla kostnader. Kostnader för till exempel batteribyten i fjärrkontroller ersätts inte då detta är en förbrukningsvara och ett egenansvar.

Vid reklamation inom garantitiden (vanligast 2 år) tar du kontakt direkt med entreprenören.

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för reparationer av tekniskt avancerad utrustning som bekostas med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Skriftlig ansökan och prisuppgift på aktuell reparation krävs. Kostnader som uppkommit på grund av bristande underhåll, handhavandefel, slarv och skadegörelse täcks inte av bostadsanpassningsbidrag.

Hur utförs anpassningen?

Om din ansökan godkänns beställer du din anpassning och får den utförd. När du får din faktura skickar du en kopia på den till Eslövs kommun, tillsammans med uppgift om till vilket konto vi ska betala in pengarna.

Du kan också via fullmakt låta kommunens handläggare beställa anpassningen och med ditt bidrag direkt betala den entreprenör som utför anpassningen.

Hur ansöker jag?

Bostadsanpassning ansöker du via blankett. Till ansökan ska du bifoga intyg som styrker att åtgärden är nödvändig. I de flesta fall brukar arbetsterapeuten skriva intyget men det kan även vara intyg från annan sakkunnig, som till exempel sjukgymnast, synpedagog eller läkare.

Vid större åtgärder ska du bifoga kopia på anbud, offert eller kostnadsberäkning samt ritningar. Eslövs kommun kan hjälpa till med detta.

Ansök om bostadsanpassning (blankett)

Så här går ansökningsprocessen till

När ansökan kommit in till oss registreras den. Vi utser en handläggare som ansvarar för ärendet under hela processen.

Utredning

Handläggaren går igenom de insända handlingarna och kontrollerar om något saknas. Saknas något kontaktar vi dig.

Handläggaren bedömer om du är berättigad till bidrag utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera (1992:1574). Stor vikt läggs vid inskickade intyg. I vissa fall kan handläggaren behöva göra ett hembesök, i andra fall kan det räcka med kontakt per telefon.

Nedanstående handlingar ska du själv hämta in, men handläggarna för bostadsanpassningsbidrag kan också hjälpa till med detta vid behov:

 • För att kunna fastställa bidragets storlek tas en eller flera offerter in från olika entreprenörer.
 • I vissa fall kan även godkännande från bygglovsavdelningen krävas.

Beslut

När utredningen är klar fattas ett beslut om bidrag som vi skickar hem till dig. Bidragets storlek motsvarar den skäliga kostnaden för åtgärden. Om beslutet går emot dig kan du överklaga hos förvaltningsrätten.

Beställning

Det är alltid du som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört.

Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och den anlitade entreprenören. Du kan välja den entreprenör som nämns i beslutet eller anlita en annan. Om du väljer en annan entreprenör kontakta gärna din handläggare för mer information om förutsättningar för bidrag.

Kontroll/Utbetalning

Handläggare eller ingenjör kan behöva kontrollera anpassningsarbetet. Därefter beslutas om utbetalning i samråd med dig. Bidraget betalas ut direkt till anlitad entreprenör eller till dig.
Om förutsättningarna som låg till grund för beslutet har ändrats eller om anpassningsarbetet utförts felaktigt kan bidraget komma att minskas eller återkallas.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med beslutet?

Du har rätt att skriftligen överklaga kommunens beslut (inom tre veckor) om du inte är nöjd.

Återställningsbidrag

Återställningsbidrag kan ansökas under förutsättning att §§12–14, lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222), är uppfyllda och kommer enbart i fråga om en ansökan om återställningsbidrag inkommer till kommunen.

12 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder (återställningsbidrag) som har utförts:

 1. i eller i anslutning till, en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut
 2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller
 3.  i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.

13 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att:

 1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och
 2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §. (Enligt 4§ kan en ägare av flerbostadshus överta rätten till bostadsanpassningsbidrag om sökande och ägaren är överens om det.)

14 § Återställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som innehas med hyresrätt om:

 1. ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig, och
 2. kommunen, när lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon annan person med funktionsnedsättning.

Ansökan om återställningsbidrag (blankett)

Bidragets storlek och utformning

16 § Återställningsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window