Anmälan om inledd frånvaroutredning

Eslövs kommun ska se till att eleverna i grundskolan och grundsärskolan fullgör sin skolgång.

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan huvudman än hemkommunen eller det har inletts en utredning om elevens frånvaro, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen.

Utredning om upprepad eller längre frånvaro för skolpliktiga elever hos annan huvudman än Eslövs kommun

Alla skolor ska aktivt jobba med att främja elevers närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro. Med huvudman i denna rutin åsyftas annan huvudman än Eslövs kommun, antingen i form av en annan kommun eller huvudman för en fristående skola. Huvudmannen för skolan ska se till att eleverna fullgör sin skolgång. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron utreds. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven, elevens vårdnadshavare och elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

Anmälan om inledd frånvaroutredning

Rektor ska anmäla till huvudmannen

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

Huvudmannen ska lämna uppgift till hemkommunen

När huvudmannen har fått anmälan om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till förvaltningen Barn och Utbildning i Eslövs kommun.

Eslövs kommuns rutiner för handläggning och uppföljning av upprepad eller längre frånvaro

Kvalitetscontroller på Barn och Utbildning följer upp elevärendena med skolan regelbundet tills dess att elevens skolnärvaro inte längre föranleder oro eller när skolplikten upphör. Hemkommunen ska hämta in det underlag som behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window