Nationella minoriteter i Sverige

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Deras minoritetsspråk heter jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Europarådets minoritetskonventioner skyddar nationella minoriteter. Regeringen har tillämpat EU:s principer och beslutat att judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar uppfyller kriterierna för nationella minoriteter. Kriterierna är:

  • att de har långvariga band med Sverige; deras minoritetskultur har funnits i Sverige före sekelskiftet 1900.
  • att de har religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet.
  • att de har självidentifikation, såväl gruppen som den enskilde strävar att behålla sin identitet.
  • att de har en uttalad samhörighet och sammanhållning.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Att tillhöra en nationell minoritet innebär vissa rättigheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetslagen (2009:724) har gällt i Sverige sedan januari 2010. En ny lag trädde i kraft den 1 januari 2019 och innebär förtydliganden till exempel när det gäller rätten till förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk.

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Du har rätt att få information och vara delaktig i beslut som rör den minoritetsgrupp som du är en del av. Du har också rätt att bevara och utveckla ditt språk och kultur, bland annat genom kommunens modersmålsundervisning.

Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att

  • det allmänna har ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas
  • kommuner och andra myndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem
  • kommuner och andra myndigheter ska när det behövs informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

I Eslövs kommun bor och verkar människor från flera nationella minoriteter. Det här är en sida som beskriver vilka rättigheter de nationella minoriteterna har och vilka skyldigheter Eslövs kommun har att uppfylla dem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window