Överenskommelse idéburen sektor

Hur gör samverkan skillnad för oss i Eslöv? Eslövs kommun vill att Eslöv ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart – idag och i framtiden. För att lyckas med det vill kommunen fördjupa sitt samarbete med föreningar och andra idéburna organisationer.

Genom samverkan och samspel är förhoppningen att vi ska bli bättre på att ta tillvara möjligheter och lösa utmaningar i samhället idag och framöver.

Vad är Överenskommelsen?

Överenskommelsen är en viljeyttring mellan Eslövs idéburna sektor och Eslövs kommun att skapa strukturerad och långsiktig samverkan över organisationsgränserna. Den är också en samverkansplattform för alla parter som ska möjliggöra att gemensamt, över tid, hitta nya lösningar till framtida och samtida samhällsutmaningar. Målet är att genom samverkan bidra till att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun.

Syfte och mål

Syftet med Överenskommelsen är att stärka förutsättningarna för en långsiktig, hållbar och strukturerad samverkan mellan Eslövs idéburna sektor och Eslövs kommun. Målet är att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun − idag och i framtiden.

Gemensam process

Överenskommelsen mellan Eslövs idéburna sektor och Eslövs kommun har tagits fram gemensamt. Efter samtal med idéburen sektor tog kommunfullmäktige beslut om att en överenskommelseprocess skulle påbörjas under 2018. En processledare från kommunledningskontoret har tillsammans med representanter från idéburen sektor och från kommunens olika förvaltningar drivit processen.

Vägledande samverkansprinciper

För att uppfylla syftet med överenskommelsen har kommunen och den idéburna sektorn tillsammans tagit fram vägledande samverkansprinciper under två samverkansworkshops. Resultatet är sex principer som både kommunen och de anslutna idéburna organisationerna skriva under.

  1. Tillit och förståelse: Vi ska lita på varandra, dela med oss och se till att varje partnerskap omsätts i kvalitativt gott arbete mot gemensamt uppsatta mål.
  2. Mod: Vi ska våga testa nya vägar och lösningar, samt lyssna och lära av varandra.
  3. Kommunikation: Vi ska ha tydliga kommunikationsvägar in i kommunens organisation och ett tydligt forum där alla idéburna aktörer kan komma till tals.
  4. Kreativitet: Vi ska vara kreativa i våra lösningar och idéer samt tänka utanför ramarna för att uppnå gemensamt uppsatta mål.
  5. Tydlighet: Vi ska vara tydliga med syftet och ha en tydlig gemensam målbild som styr arbetet för samtliga inblandade.
  6. Långsiktighet: Vi ska arbeta långsiktigt och planera väl för att möjliggöra det bästa resultatet utifrån givna förutsättningar för samtliga parter.

Anslutning till Överenskommelsen

Alla idéburna aktörer i Eslövs kommun har möjligheten att underteckna Överenskommelsen. En överenskommelse med Eslövs kommun innebär att man som organisation ställer sig bakom värdeorden i Eslöv kommun: engagemang, nyskapande och allas lika värde.

Alla föreningar och organisationer i Eslöv kan löpande ansluta sig genom att skicka in ett styrelseprotokoll med beslut om att föreningen/organisationen vill ansluta sig.

En idéburen organisation som väljer att ansluta sig till den lokala överenskommelsen ställer sig bakom överenskommelsen i sin helhet. Varje organisation beslutar självständigt om man vill ansluta sig. Eslövs kommun behandlar organisationer som väljer att inte ansluta sig likvärdigt som anslutna. Överenskommelsen ersätter inte andra gällande avtal mellan Eslövs kommun och idéburna organisationer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window