Miljöövervakning

Miljöövervakning används för att få kunskap om tillståndet i miljön. Miljöövervakning sker främst på nationell och regional nivå, men även på lokal nivå utförs mätningar och beräkningar för att identifiera var det finns problem som behöver åtgärdas.

Olika typer av miljöövervakning

Vatten

Vatten bryr sig inte om kommungränser. Därför utförs vattenförvaltningsarbete i samverkan med andra kommuner och aktörer men ansvar och intresse för vattnet. I EUs gemensamma ramdirektiv för vatten delas vatten in i olika vattenförekomster. Enkelt kan det förklaras som det område som vattnet i en å, en sjö eller ett hav rinner till ifrån. Målet är att alla vattenförekomster inom EU ska ha en god ekologisk status. I Sverige är en vanlig vattenförvaltningsform att samverka i vattenråd. I vattenråden samlas olika aktörer för att undersöka vattnet och gemensamt arbeta för att uppnå god ekologisk status. Eslövs kommun sitter med i fyra vattenråd: Ringsjöns vattenråd, Kävlingeåns vattenråd, Saxån-Braåns vattenråd och Rönne ås vattenråd. Läs mer om deras arbete här:

http://www.ringsjon.se/

http://www.kavlingean.se/

http://saxan-braan.se/

http://www.ronnea.com/.

Luft

För luftkvalitet finns miljökvalitetsnormer med gränsvärden för föroreningar. Om luftkvaliteten överskrider dessa så ska åtgärder sättas in för att förbättra den. Eslövs kommun är medlem i Skånes luftvårdsförbund och det är de som kontrollerar luftkvaliteten i kommunen. Halterna av föroreningar i luften i Eslövs kommun ligger långt under gränsvärdena i miljökvalitetsnormerna. För kvävedioxid exempelvis ligger gränsen i miljökvalitetsnormen på 40 µg/m³ som årsmedelvärde och i Eslövs tätort beräknas kvävedioxidhalten som årsmedelvärde ligga på 15 µg/m³. Det motsvarar 2,6 procent av utsläppen i Skåne.

Läs mer om luften i Eslövs kommun här.

Här kan du läsa mer om andra myndigheters ansvar för miljöövervakning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window