Avslutat projekt – Ny stambana Hässleholm – Lund

Trafikverket planerar för att bygga en ny järnväg mellan Hässleholm och Lund. Den nya stambanan planeras för höghastighetståg och snabba regionaltåg. Nu har arbetet nått punkten då det finns förslag på var järnvägen kan gå. Trafikverket bjuder in till samråd där du kan lämna dina synpunkter.

Länk till information på Trafikverkets webbplats 

Projekt Hässleholm–Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Malmö och Stockholm. Planen är att bygga en dubbelspårig stambana där fjärr- och regiontåg ska kunna uppnå hastigheter på 250–320 km/h.

Trafikverket presenterar fyra huvudalternativ på hur höghastighetsjärnvägen kan passera Mellanskåne på väg från Lunds C till Hässleholm. De alternativa dragningarna förbi Eslöv är väster om Stehag eller öster om Trollenäs. Illustration: Trafikverket.
Trafikverket presenterar fyra huvudalternativ på hur höghastighetsjärnvägen kan passera Mellanskåne på väg från Lunds C till Hässleholm. De alternativa dragningarna förbi Eslöv är väster om Stehag eller öster om Trollenäs. Illustration: Trafikverket.
Lokaliseringsalternativen förbi Eslövs kommun. Förstoring av föregående illustration från Trafikverket.
Lokaliseringsalternativen förbi Eslövs kommun. Förstoring av föregående illustration från Trafikverket.

Eslövs kommuns roll i processen

Det är Trafikverket som utreder och planerar järnvägen. Eslövs kommun deltar tillsammans med övriga berörda kommuner i samråd under hela processen.

Förslaget som lagts fram idag påverkar Eslövs kommun i stor utsträckning Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, uppmanar markägare och privatpersoner att delta i trafikverkets samråd. Eslövs kommun arbetar nu med att ta fram underlag för samrådssvar.

Politiker och tjänstepersoner i Eslövs kommun håller på och analyserar förslagen till sträckningar utifrån en mängd aspekter – påverkan på miljö, stadsbyggnad, befintlig infrastruktur, antal boende, fastigheter etc. Allt för att få en så bra bild som möjligt så att vi kan göra ett ställningstagande som minimerar den negativa påverkan.

Dialog kommer även att föras med grannkommunerna Lund, Kävlinge och Höör. På kommunfullmäktigemötet på måndag kommer underlaget och konsekvensen av de olika alternativen att presenteras för politikerna.

Magnus Månsson, utvecklingsstrateg i Eslövs kommun, berättar att och det är viktigt att skicka in synpunkter på Trafikverkets förslag. Alla medborgare kan ta del av förslaget till lokaliseringsalternativ och lämna synpunkter på dessa.

Det här är en jätteviktig fråga som berör många utifrån en mängd olika aspekter, så gå in och titta och gör din röst hörd!

Läs mer om projektet och ta del av samrådsmaterialet på projektets webbplats www.trafikverket.se/hassleholm-lund.

Bakgrund

Trafikverket har regeringens uppdrag att utreda och genomföra utbyggnaden av nya stambanor mellan Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg.

Utredningsområdet för den nya järnvägen mellan Hässleholm och Lund berör tio kommuner som ligger helt eller delvis inom området – Hässleholm, Klippan, Höör, Kristianstad, Hörby, Svalöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Staffanstorp.

Kartbild över utredningsområdet
Kartbild över utredningsområdet

Snabbare resor

Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. När hela den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö är färdigbyggd kommer restiden mellan orterna vara avsevärt kortare. Möjligheten att köra mer gods på järnväg ökar också då det frigörs utrymme på Södra stambanan.

Ny stambana frigör kapacitet

Järnvägsnätet i södra Sverige är hårt belastat, vilket innebär att det är känsligt för störningar och att det lätt blir förseningar. Under många år har det utretts hur man på bästa sätt ska kunna öka antalet avgångar för pendeltåg och godstransporter i det gamla järnvägsnätet.

Sedan 1990-talet har persontrafiken nästan fördubblats och i år går mer än 1 500 000 tåg på Sveriges järnvägar. Det är en positiv utveckling, men det ställer också stora krav på ett redan hårt ansatt järnvägssystem. Kapaciteten på spåren är begränsad med lite tid för förebyggande underhållsarbete vilket gör systemet sårbart med förseningar som följd.

För att Sverige ska kunna fortsätta växa och ha en modern, trygg och säker infrastruktur i framtiden har Trafikverket fått i uppdrag att planera för en utbyggnad av framtidens järnväg nu.

Foto: Kasper Dudzik. Höör 2019-09-18. Öresundståg på stambanan genom skogen vid Höör.

Tidplan

Planerad byggstart för projektet är någon gång mellan 2027–2029. Byggtiden uppskattas grovt till cirka tio år.

Utredning och konsekvenser

Trafikverket och konsulten Sweco började arbeta med lokaliseringsutredningen under sommaren 2019. Utredningen ska vara färdig 2023. Under de drygt tre år som utredningen pågår har Trafikverket bjudit in till flera samråd för att ta reda på fakta om utredningsområdet och för att dela med sig av sina slutsatser.

Bland annat har Trafikverket tittat på konsekvenserna för bland annat landskap, kulturmiljö, befolkning, elektromagnetiska fält, luft, buller, vibrationer, mark, olycksrisk, mark och vatten samt hushållning med naturresurser och klimatpåverkan.

Eslövs kommun samverkar med Trafikverket för att de ska känna till så mycket som möjligt om kommunen. Vi delar med oss av planeringsunderlag, till exempel naturvårdsprogram och översiktsplan.

Syftet är att samverka för att möjliggöra en snabb och effektiv utbyggnad av sträckan Hässleholm-Lund och att optimera projektets nyttor och begränsa de negativa effekterna som stambanan får på landskapet i kommunen.

Samverkan om den nya järnvägen sker genom en samrådsgrupp tillsammans med andra berörda kommuner, länsstyrelsen, Region Skåne och Trafikverket.

Lokaliseringsutredningen påbörjades sommaren 2019 och förväntas vara färdig år 2023.

Vad händer sen?

Efter samråd 3 är klart i mitten av mars börjar nästa steg i processen. Då tar Trafikverket fram en järnvägsplan som visar mer detaljerat var och hur järnvägen ska byggas. Byggstart för den nya järnvägen är planerad att ske någon gång under perioden 2027–2029. Byggtiden beräknas till cirka tio år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window