Eslövs kommun säger nej till Trafikverkets båda förslag till ny stambana

Eslövs kommuns politiska majoritet säger nej till Trafikverkets båda så kallade korridorförslag för utbyggnaden av södra stambanan mellan Lund och Hässleholm. – Priset som vår kommun skulle få betala är oacceptabelt. Påverkan är för stor på såväl befintlig bebyggelse, rekreationsområden, naturvärden och jordbruket, som möjligheten till utveckling av våra byar och staden och de barriäreffekter det skulle innebära. I förhållande till det är vinsterna med projektet för Eslövs kommun alltför liten, säger Johan Andersson (S) kommunstyrelsens ordförande, Catharina Malmborg (M) vice ordförande, och Sven-Olov Wallin (L) gruppledare för Liberalerna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den styrande majoritetens budget antogs i kommunfullmäktige. Kommunalråd Catharina Malmborg (M), kommunalråd Johan Andersson (S) samt Sven-Olov Wallin (L).
Den styrande majoriteten säger nej till Trafikverkets båda förslag till dragning av höghastighetsjärnvägen genom Eslövs kommun. På bilden syns kommunalråd Catharina Malmborg (M), kommunalråd Johan Andersson (S) samt Sven-Olov Wallin (L).

Därmed avstyrker Eslövs kommun alla förslag på sträckningar genom kommunen som Trafikverket presenterar i lokaliseringsutredningen. Eslövs kommun ser det som nödvändigt att parterna tillsammans startar en dialog med regeringen för att skapa rätt grundförutsättningar för projektet.

Vidare föreslår Eslövs kommun Trafikverket att genomföra en grundlig analys enligt fyrstegsprincipen om hur en kapacitetsförstärkning av järnvägstrafiken i södra Sverige ska genomföras. Fokus i denna utredning bör ligga på en utveckling av södra stambanan, eftersom det finns ytterst begränsade möjligheter att bygga ny infrastruktur genom Eslövs kommun.

Saknar grundläggande förståelse

Eslövs kommun har noga utrett Trafikverkets två korridorförslag för en ny stambana genom Eslövs kommun. Kommunens slutsats är att inget av förslagen är genomförbart.

Eslövs kommun anser att:

  • Trafikverkets process för nya stambanor inte är tillräcklig för ett så omfattande projekt som en ny stambana,
  • Trafikverkets utredningsunderlag är för grovt och att
  • Trafikverket därigenom saknar grundläggande förståelse för det landskap som ska passeras.

Eslövs kommun är även kritisk till hur hela processen gått till, även innan regeringen gav Trafikverket i uppdrag att bygga nya stambanor för höghastighetståg på 320 kilometer i timmen mellan Hässleholm och Lund.

Ingen grundläggande analys har gjorts

Det gjordes aldrig en grundlig analys av vilka behov som skulle lösas och därigenom vilka lösningar som skulle lösa dessa bäst, anser kommunen. Även Riksrevisionen lyfter detta i sin rapport där de menar att fyrstegsprincipen inte har följts. Istället har det varit Sverigeförhandlingen som har lagt grunden för tanken att bygga för 320 kilometer i timmen genom Sverige.

Regeringen har därefter aldrig kunnat visa hur de nya stambanorna ska finansieras. Det finns inte heller någon politisk majoritet i riksdagen bakom förslaget att bygga höghastighetsjärnväg genom Sverige.

– Projektet Hässleholm–Lund riskerar att bli den enda sträckningen i Sverige som byggs för 320 kilometer i timmen. Därigenom kommer den inte att ge den avlastning på södra stambanan som Eslöv, Skåne och Sverige behöver, anser den politiska majoriteten i Eslöv.

Kostnaden är större än nyttan

Projektet skapar stor osäkerhet när det gäller medel till att underhålla och rusta upp befintlig infrastruktur. Det påtalas även i Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022−2033 och 2022–2037.
Här visas tydligt att de nya stambanorna tar bort resurser från befintlig infrastruktur, och att möjligheten att utveckla någon annan form av infrastruktur överhuvudtaget tas bort.

– Det kan inte vi i Eslövs kommun ställa oss bakom. Kostnaden är för hög i förhållande till nyttan för medborgarna, säger majoritetsledarna Johan Andersson, Catharina Malmborg och Sven-Olov Wallin.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window