Kvalitet i förskolan

Barn har rätt till en likvärdig förskola med god  kvalitet.

I Eslöv är förskolorna i olika grad inspirerade av Reggio Emilia-pedagogiken. Det handlar om att vi utgår från det kompetenta barnet och hela tiden vägleder, utmanar och följer barns intresse och nyfikenhet. Pedagogiken gör att förskolorna har en gemensam grund att stå på, med friheten för respektive verksamhet att driva och påverka sin egen utveckling.

Sveriges bästa förskola

I Eslöv satsar vi stort på våra förskolor och den långsiktiga visionen är att erbjuda Sveriges bästa förskola. I linje med det bedriver vi en rad satsningar. Den senaste satsningen görs i samarbete med IFous, ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola där fokus är att studera olika undervisnings-teorier. Målet är att utveckla pedagogiken och öka förutsättningarna för barns lärande.

Flerstämmig undervisning i förskolan

Den senaste satsningen görs i samarbete med IFous – ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola – och forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan. Programmet sker i nära samarbete med Malmö Universitet och tillsammans med åtta kommuner i Sverige. Under tre år kommer medverkande forskare att löpande presentera vetenskapligt grundade teorier som ska prövas och testas i den lokala förskoleverksamheten.

Läslyftet och vägledande samtal

Förskolepersonal i Eslövs kommun erbjuds även kompetensutveckling via bland annat Läslyftet. Det innebär att förskollärare med kollegialt lärande som grund ska få en möjlighet att stimulera språk-, läs- och skrivutveckling i sina verksamheter. Även ICDP, vägledande samtal, är en metod som används för att kompetensutveckla medarbetarna.

Rättighetsbaserad förskola

Eslöv var först i världen med en förskola som jobbar rättighetsbaserat med FN:s barnkonvention som grund. Modellen ökar barns medvetenhet och stärker deras kunskaper om sina rättigheter, delaktighet och inflytande i världen. Även de yngsta kan vara med och påverka om vi bara frågar på rätt sätt. Alla medarbetare får utbildning i Barnkonventionen och det rättighetsbaserade lärandet, bland annat med utgångspunkt från UNICEF:s material.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window