Elevhälsa och särskilt stöd

I Eslövs kommun organiseras stora delar av elevhälsan centralt i Barn- och elevstödsenheten med personal som jobbar både på skolorna och på förvaltningen. Här finns skolsköterskor, kuratorer, psykologer och skolläkare.

Här finns även den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen
Centrala undervisningsgruppen.

Centrala elevhälsan har som uppdrag att:

  • tillhandahålla medicinskt och psykologiskt ledningsansvar till verksamheten
  • samordna elevhälsopersonalen för utveckling och kvalitet
  • delta i det systematiska kvalitetsarbetet för elevhälsan
  • bidra med expertis i elevhälsofrågor
  • bidra med specifika utvecklingsinsatser av elevhälsa på skolorna
  • bistå verksamheten i händelse av kris eller andra extraordinära händelser
  • delta i arbetet med att upprätta policydokument, riktlinjer och vägledningar
  • bidra till samverkan med andra yrkesgrupper och myndigheter.

På varje skola i Eslövs kommun finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av respektive rektor. I dessa team finns medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window