Flyttning av fordon

Fordon som är felparkerade eller som stör ordning och säkerhet kan flyttas av Trafikverket, polisen eller kommunen.

Kommunen som ansvarar för flyttning av fordon på allmän platsmark. Vi kan också flytta från tomtmark om markägaren begär detta. Trafikverket flyttar fordon där de är väghållare, det vill säga på det statliga vägnätet.

När kan ett fordon flyttas?

Fordon, ofta en bil, som varit uppställda på samma plats under minst tre dygn i följd, där det finns regler om stannande eller parkering av fordon, får flyttas. Saknas regler kan fordonet flyttas tidigast när fordonet varit parkerat minst sju dygn i följd, efter att markägaren berättat för ägaren till fordonet att det inte får vara parkerat på platsen. Man kan också besluta att flytta fordon som står på platser som stör eller hindrar den övriga trafiken, arbete eller om det kan uppstå fara.

Om det står en bil i naturen kan den flyttas med stöd av miljöbalken. Detta gäller framförallt när det är fråga om skrotbilar som inte tömts på vätskor, eftersom då är risken för miljöskador stor.

Om kommunen utför en fordonsflyttning görs detta med stöd av lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129, förordningen om flyttning av fordon, i vissa fall (FFF 1982:189) samt miljöbalken. Det går inte att överklaga ett beslut om fordonsflyttning.

Har Trafikverket flyttat ditt fordon? Läs mer här.

Ägaren kontaktas

Vi försöker alltid kontakta ägaren innan vi flyttar en bil (eller vilket fordon det nu handlar om), för att denne ska kunna flytta bilen i första hand. All hantering (bärgning, uppställning, skrotning) sker på fordonsägarens bekostnad som får en faktura när ärendet är avslutat. Vi skickar också ett rekommenderat brev till ägaren om fordonet flyttas. Ägaren kan hämta ut sin bil (fordon) om alla kostnader är betalda.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en handbok om Flyttning av fordon där du kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med frågan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window