Fakta och statistik om Eslövs kommun

Eslöv växte fram som järnvägsknut i slutet av 1850-talet. År 1875 blev Eslöv köping med 1 200 invånare. Eslöv fick stadsrättigheter 1911 och hade då 5 600 invånare.

Den 30 september 2020 hade Eslövs kommun 34 068 invånare enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.

De första tre kvartalen 2020 har invånarantalet ökat med 275 personer, vilket motsvarar en befolkningsökning på 0,8 procent. Flyttningsnettot ligger på +225, varav 38 från det egna länet, 74 från övriga Sverige och 113 från utlandet.

Den 30 juni 2020 hade Eslövs kommun 33 970 invånare. Ett halvår tidigare, den 31 december 2019 var invånarantalet 33 793. Det var en ökning med 236 medborgare sedan den 31 december 2018, då invånarantalet var 33 557.

Antalet invånare i tätorten Eslöv och byarna per 31 december 2019:

Det totala invånarantalet i Eslövs kommun för 2019 var 33 793.

Det totala invånarantalet i Eslövs kommun för 2019 var 33 793.

 • Eslöv – 19 951 invånare
 • Landsbygd – 5 303 invånare
 • Marieholm – 1 707 invånare
 • Stehag – 1 282 invånare
 • Löberöd – 1 169 invånare
 • Flyinge – 1 004 invånare
 • Harlösa – 844 invånare
 • Örtofta/Väggarp – 561 invånare
 • Billinge – 474 invånare
 • Gårdstånga – 402 invånare
 • Hurva – 418 invånare
 • Kungshult – 381 invånare
 • Stockamöllan – 301 invånare.

Åldersstrukturen i Eslövs kommun

I Eslövs kommun är det 24 procent som är 0–18 år. 57 procent är i arbetsför ålder, det vill säga 19–64 år. 15 procent är 65–80 år och endast 4 procent är 81 år eller äldre. Precis som i övriga Sverige förväntas den äldre befolkningen öka, vilket kommer att ställa högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med en ökande äldre befolkning finns i samtliga svenska kommuner. Dock har Eslövs kommun relativt goda förutsättningar då vi har en yngre befolkning i dagsläget än många andra kommuner.

Befolkningsprognos 2019–2035

Befolkningen i kommunen beräknas öka från 33 793 år 2019 till 39 553 år 2036 enligt Statisticon ABs Befolkningsprognos 2020-2036.

Befolkning 2019 och befolkningsprognos till 2036

Befolkning 2019 och befolkningsprognos till 2036

Den äldre befolkningen över 80 år i Eslövs kommun förväntas öka med 36 personer vilket motsvarar en ökning av 2,2 procent till 2020 samt med 886 personer vilket motsvarar en ökning av 53 procent till 2035. Skulle prognosen visa sig stämma så kommer en sådan utveckling ställa högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med en ökande befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs kommun har relativt goda förutsättningar då vi har en yngre befolkning i dagsläget än många andra kommuner. Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen kommer att se ut i Eslövs kommun år 2035. De yngre och äldres andel kommer att öka och ställa större krav på kommunens välfärdsservice.

Eslövs kommuns befolkningsprognos 2019-2035

Areal

Eslövs kommuns areal uppgår till 424,68 kvadratkilometer varav 419 kvadratkilometer är land och 5,66 kvadratkilometer är vatten. 252, 85 kvadratkilometer av kommunens totalyta är så kallat storstadsområde. 73 procent av kommunens totala yta är åkermark.

Kommunalskatt 2020

Totalt: 31,72 kronor
Till kommunen: 20,54 kronor.
Till landstinget (Region Skåne): 11,18 kronor.

Bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i kommunen utförs av det kommunala bostadsbolaget Ebo och privata byggaktörer. Antal bostäder som byggts och fått slutbesked redovisas nedan per år. 2019 byggdes 142 bostäder.

 • 2015: 59 bostäder
 • 2016: 233 bostäder
 • 2017: 147 bostäder
 • 2018: 73 bostäder
 • 2019: 142 bostäder

Ut- och inpendling

Under 2018 var det 6 731 personer som bodde och arbetade i Eslövs kommun. 4 452 personer pendlade in till Eslövs kommun. 9 121 personer pendlade ut till andra kommuner, främst Lund och Malmö.

2017 var det 6 808 personer som bodde och arbetade i Eslövs kommun. 4 372 personer pendlade in till Eslövs kommun. 8 993 personer pendlade under samma år ut till andra kommuner, främst Lund och Malmö.

Angränsande kommuner

Eslövs kommun ligger i de centrala delarna av Skåne. Kommunen angränsar i norr till Klippans kommun, i nordost till Höörs kommun och i öster till Hörby kommun och Sjöbo kommun. Vidare i sydväst till Lunds kommun och Kävlinge kommun samt i nordväst till Svalövs kommun.

Hitta mer statistik och fakta om Eslöv

Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB

Här hittar du fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan också jämföra kommunen med en annan kommun eller med hela Sverige.

www.scb.se

Nyckeltal och jämförelser i databasen Kolada

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer till exempel Statistiska Centralbyrån SCB, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet BRÅ.

Här hittar du nyckeltal för bland annat befolkning, ekonomi, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, regional utveckling och barn och utbildning.

www.kolada.se

Regionfakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och faktabaserad bild av länet och kommunerna i länet.

För att kunna leva upp till nya krav behövs kunskap och insikt om det egna länet och kommunerna. Vilka är tillgångarna och hindren för att få en långsiktigt livskraftig utveckling? Vilken bild får vi av länet och kommunerna vid en jämförelse med andra regioner och hela riket?

Statistiken på Regionfakta används av myndigheter i arbetet för regional utveckling men också av den intresserade allmänheten, näringslivet, massmedia, skolor och högskolor. Finansiärer är regionförbund och länsstyrelser.

www.regionfakta.com

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window