Fakta och statistik om Eslövs kommun

Eslöv växte fram som järnvägsknut i slutet av 1850-talet. År 1875 blev Eslöv köping med 1 200 invånare. Eslöv fick stadsrättigheter 1911 och hade då 5 600 invånare.

Under 2020 passerade kommunen för första gången 34 000 invånare och vid årsskiftet 2021/2022 hade Eslöv 34 593 invånare. Under 2021 ökade antalet kommuninvånare med 470 personer, vilket motsvarar en befolkningsökning på 1,4 procent. Under första halvan av 2022 har befolkningen ökat ytterligare 146 personer, till 34 739 personer, vilket motsvarar en befolkningsökning på 0,4 procent.

Både under 2021 och första halvan av 2022 beror befolkningsökningen till största delen på att fler har valt att flytta till kommunen än har flyttat från kommunen (även kallat flyttningsöverskott).

Under 2021 var flyttningsöverskottet 329 personer, och sedan årsskiftet uppgår flyttningsöverskottet till 82 personer. Det är tydligt att Eslöv uppfattas som en attraktiv kommun att bosätta sig i.

Befolkningsökningen är också en konsekvens av att Eslöv även hade ett positivt födelseöverskott på 104 personer under 2021, alltså fler födda än döda under året. Det berodde främst på att det föddes fler barn än beräknat under 2021. Sedan årsskiftet är födelseöverskottet fortsatt positivt, med ett födelseöverskott på 29 personer.

Antalet invånare i tätorten Eslöv och i byarna

Det totala invånarantalet i Eslövs kommun för 2021 var 34 593. Fördelningen av antalet invånare i tätorten Eslöv och byarna visas i illustrationen nedan.

 • Eslöv – 20437
 • Landsbygd – 5344
 • Marieholm – 1766
 • Stehag – 1368
 • Löberöd – 1210
 • Flyinge – 1025
 • Harlösa – 893
 • Örtofta/Väggarp – 566
 • Billinge – 481
 • Gårdstånga – 419
 • Hurva – 417
 • Kungshult – 374
 • Stockamöllan – 293.

Befolkningsprognos 2021–2038

Befolkningen i kommunen beräknas öka från 34 593 personer år 2021 till 39 489 personer år 2038 enligt kommunens befolkningsprognos.

Befolkning 2021 och befolkningsprognos till 2038.
Befolkning 2021 och befolkningsprognos till 2038.

Hur tillväxten kommer att ske fördelat på tätorten och byarna illustreras nedan.

Åldersstrukturen i Eslövs kommun idag

I Eslövs kommun är det 24 procent som är mellan 0–18 år. 57 procent är i arbetsför ålder, det vill säga 19–64 år. 14 procent är 65–79 år och 5 procent är 80 år eller äldre.

Prognos för åldersstrukturen i Eslövs kommun 2038

Den största förändringen sker i den äldre befolkningen, 80+ år. I Eslövs kommun förväntas åldersgruppen öka med 733 personer till 2038 vilket motsvarar en ökning med 42 procent. Mönstret med en ökande befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs kommun har relativt goda förutsättningar då vi har en yngre befolkning i dagsläget än många andra kommuner.

Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen kommer att se ut i Eslövs kommun år 2038.

Eslövs kommuns befolkningsprognos 2021-2037

Areal

Eslövs kommuns areal uppgår till 424,68 kvadratkilometer varav 419 kvadratkilometer är land och 5,66 kvadratkilometer är vatten. 252, 85 kvadratkilometer av kommunens totalyta är så kallat storstadsområde. 73 procent av kommunens totala yta är åkermark.

Kommunalskatt 2022

Totalt: 31,72 kronor
Till kommunen: 20,54 kronor.
Till landstinget (Region Skåne): 11,18 kronor.

Bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i kommunen utförs av det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB (Ebo) och privata byggaktörer. Antal bostäder som byggts och fått slutbesked redovisas nedan per år. 2021 byggdes 294 bostäder. Under första halvan av 2022 har ytterligare 21 bostäder färdigställts.

 • 2015: 46 bostäder
 • 2016: 224 bostäder
 • 2017: 118 bostäder
 • 2018: 78 bostäder
 • 2019: 142 bostäder
 • 2020: 180 bostäder
 • 2021: 294 bostäder

Ut- och inpendling

Under 2020 var det 6 676 personer som bodde och arbetade i Eslövs kommun. 4 693 personer pendlade in till Eslövs kommun, främst från Lund, Höör och Malmö. 9 484 personer pendlade ut till andra kommuner och då främst till Lund följt av Malmö.

Angränsande kommuner

Eslövs kommun ligger i de centrala delarna av Skåne. Kommunen angränsar i norr till Klippans kommun, i nordost till Höörs kommun och i öster till Hörby kommun och Sjöbo kommun. Vidare i sydväst till Lunds kommun och Kävlinge kommun samt i nordväst till Svalövs kommun.

Hitta mer statistik och fakta om Eslöv

Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB

Här hittar du fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan också jämföra kommunen med en annan kommun eller med hela Sverige.

www.scb.se

Nyckeltal och jämförelser i databasen Kolada

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer till exempel Statistiska Centralbyrån SCB, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet BRÅ.

Här hittar du nyckeltal för bland annat befolkning, ekonomi, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, regional utveckling och barn och utbildning.

www.kolada.se

Regionfakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och faktabaserad bild av länet och kommunerna i länet.

För att kunna leva upp till nya krav behövs kunskap och insikt om det egna länet och kommunerna. Vilka är tillgångarna och hindren för att få en långsiktigt livskraftig utveckling? Vilken bild får vi av länet och kommunerna vid en jämförelse med andra regioner och hela riket?

Statistiken på Regionfakta används av myndigheter i arbetet för regional utveckling men också av den intresserade allmänheten, näringslivet, massmedia, skolor och högskolor. Finansiärer är regionförbund och länsstyrelser.

www.regionfakta.com

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window