Fakta och statistik om Eslövs kommun

Eslöv växte fram som järnvägsknut i slutet av 1850-talet. År 1875 blev Eslöv köping med 1 200 invånare. Eslöv fick stadsrättigheter 1911 och hade då 5 600 invånare.

Vid juni 2023 hade Eslöv 34 644 invånare. Under det första halvåret 2023 minskade befolkningen med 24 personer. Den förväntade befolkningsökningen har uteblivit främst på grund av ett negativt flyttnetto. Flyttnettot motsvarar skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade.

Flera faktorer tros ligga bakom det negativa flyttnettot. Det förväntade bostadsbyggandet är försenat, färre har invandrat och fler har utvandrat. Dessutom gör de tuffare ekonomiska tiderna att färre flyttar från sina lägenheter i Malmö och Lund ut till kranskommunerna. Det finns även en nationell trend där Sveriges folkökning har mattats av och under 2023 var folkökningen den lägsta sedan 2005.

Födelseöverskottet, alltså skillnaden mellan antalet födda och antalet döda, var positivt under första halvan av 2023, men lägre än förväntat. Även här finns en nationell trend. Antalet födda barn i Sverige under det första halvåret är det lägsta sedan 2003.

Antalet invånare i tätorten Eslöv och i byarna

Det totala invånarantalet i Eslövs kommun för 2022 var 34 701. Fördelningen av antalet invånare i tätorten Eslöv och byarna visas i illustrationen nedan.

  • Eslöv – 20 488
  • Landsbygd – 5 334
  • Marieholm – 1 759
  • Stehag – 1 401
  • Löberöd – 1 207
  • Flyinge – 1 065
  • Harlösa – 942
  • Örtofta/Väggarp – 538
  • Billinge – 485
  • Gårdstånga – 4108
  • Hurva – 403
  • Kungshult – 376
  • Stockamöllan – 292

Befolkningsprognos 2023–2039

Varje år tas det fram en prognos för hur befolkningen i Eslöv antas utvecklas framöver. Prognosen baseras bland annat på förväntat bostadsbyggande. Befolkningen i kommunen beräknas öka från 34 701 personer år 2022 till 39 475 personer år 2039 enligt kommunens befolkningsprognos.

Hur tillväxten kommer att ske fördelat på tätorten och byarna illustreras nedan.

Åldersstrukturen i Eslövs kommun idag

I Eslövs kommun är det 24 procent som är mellan 0–18 år. 57 procent är i arbetsför ålder, det vill säga 19–64 år. 14 procent är 65–79 år och 5 procent är 80 år eller äldre.

Prognos för åldersstrukturen i Eslövs kommun 2039

Den största förändringen sker i den äldre befolkningen, 80+ år. I Eslövs kommun förväntas åldersgruppen öka med 682 personer till 2039 vilket motsvarar en ökning med 38 procent. Mönstret med en ökande äldre befolkning finns i många svenska kommuner. Eslövs kommun har relativt sett goda förutsättningar då vår befolkning är yngre än genomsnittet i Sveriges kommuner.

Areal

Eslövs kommuns areal uppgår till 424,68 kvadratkilometer varav 419 kvadratkilometer är land och 5,66 kvadratkilometer är vatten. 252, 85 kvadratkilometer av kommunens totalyta är så kallat storstadsområde. 73 procent av kommunens totala yta är åkermark.

Kommunalskatt 2023

Totalt: 31,72 kronor
Till kommunen: 20,54 kronor.
Till landstinget (Region Skåne): 11,18 kronor.

Bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i kommunen utförs av det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB (Ebo) och privata byggaktörer. Antal bostäder som byggts och fått slutbesked redovisas nedan per år. 2021 byggdes 294 bostäder. 2022 var ett mellanår i bostadsbyggandet där endast 21 bostäder färdigställdes. Under 2023 prognosticeras avsevärt fler bostäder färdigställas än föregående år.

  • 2015: 46 bostäder
  • 2016: 224 bostäder
  • 2017: 118 bostäder
  • 2018: 78 bostäder
  • 2019: 142 bostäder
  • 2020: 180 bostäder
  • 2021: 294 bostäder
  • 2022: 21 bostäder

Ut- och inpendling

Under 2021 var det 6 865 personer som bodde och arbetade i Eslövs kommun. 4 652 personer pendlade in till Eslövs kommun, främst från Lund, Höör och Malmö. 9 797 personer pendlade ut till andra kommuner och då främst till Lund följt av Malmö.

Angränsande kommuner

Eslövs kommun ligger i de centrala delarna av Skåne. Kommunen angränsar i norr till Klippans kommun, i nordost till Höörs kommun och i öster till Hörby kommun och Sjöbo kommun. Vidare i sydväst till Lunds kommun och Kävlinge kommun samt i nordväst till Svalövs kommun.

Hitta mer statistik och fakta om Eslöv

Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB

Här hittar du fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan också jämföra kommunen med en annan kommun eller med hela Sverige.

www.scb.se

Nyckeltal och jämförelser i databasen Kolada

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer till exempel Statistiska Centralbyrån SCB, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet BRÅ.

Här hittar du nyckeltal för bland annat befolkning, ekonomi, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, regional utveckling och barn och utbildning.

www.kolada.se

Regionfakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och faktabaserad bild av länet och kommunerna i länet.

För att kunna leva upp till nya krav behövs kunskap och insikt om det egna länet och kommunerna. Vilka är tillgångarna och hindren för att få en långsiktigt livskraftig utveckling? Vilken bild får vi av länet och kommunerna vid en jämförelse med andra regioner och hela riket?

Statistiken på Regionfakta används av myndigheter i arbetet för regional utveckling men också av den intresserade allmänheten, näringslivet, massmedia, skolor och högskolor. Finansiärer är regionförbund och länsstyrelser.

www.regionfakta.com

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window