Tilläggsbelopp modersmålsundervisning

Tilläggsbelopp ska lämnas enligt skollagen för elever som erbjuds modersmålsundervisning.

  • Tilläggsbeloppet för 2023 är 10.243 kronor
  • Beloppet betalas ut månadsvis med 1/12 tillsammans med grundbeloppet
  • Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning beviljas efter prövning i varje enskilt fall efter särskild ansökan
  • Rektor eller den som rektor utser kan ansöka om tilläggsbelopp

Ansök om tilläggsbelopp

I Eslövs kommun ansvarar förvaltningen Barn och Utbildning för handläggning och beslut om tilläggsbelopp. Bedömningen görs individuellt. Eslövs kommun betalar inte ut ersättning (bidrag) retroaktivt gällande tilläggsbelopp.

Tänk på!

Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisningen ska göras för varje elev läsårsvis. Vid skolbyte måste en ny ansökan göras. Om en elev saknar betyg i modersmål från gymnasieskolan ska ett intyg från berörd modersmålslärare bifogas ansökan som påvisar att eleven uppfyller goda kunskaper i språket.

Om en elev avbryter sina studier i modersmålsundervisning ska det rapporteras till förvaltningen Barn och Utbildning. Krav på återbetalning av tilläggsbelopp för modersmålsundervisning kan ställas om underlagen visar att eleven inte varit närvarande på modersmålsundervisningen.

Överklagan för fristående skolor

Fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp hos Förvaltningsrätten i Malmö inom tre veckor från det att skolan tog del av beslutet.

Överklagandet ställs till förvaltningsrätten, men ska lämnas in eller skickas till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Eslövs kommun. Ange vilket beslut skolan överklagar, varför ni tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som skolan anser stöder er uppfattning.

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som skolan har begärt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window