Tilläggsbelopp

Enligt skollagen har alla barn i förskolan, som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling och lärande, rätt till det stöd som deras speciella behov kräver. Det är rektorns ansvar att se till att barnet ges sådant stöd.

En verksamhet ska kunna ge stöd åt flertalet barn inom ramen för sina normala resurser. Under vissa förutsättningar kan extra ersättning (tilläggsbelopp) utgå till verksamheten för ett specifikt barn. Stödåtgärderna som berättigar till tilläggsbelopp ska vara extraordinära ‐ näst intill alla barns och elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet.

Bara rektorn kan ansöka om tilläggsbeloppet.

Ansök om tilläggsbelopp

I Eslövs kommun ansvarar Barn- och utbildningsförvaltningen för handläggning och beslut om tilläggsbelopp. Bedömningen görs individuellt. Eslövs kommun betalar inte ut ersättning (bidrag) retroaktivt gällande tilläggsbelopp.

Överklagan för fristående förskolor

Fristående förskolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp hos Förvaltningsrätten i Malmö inom tre veckor från det att förskolan tog del av beslutet.

Överklagandet ställs till förvaltningsrätten men ska lämnas in eller skickas till Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun. Ange vilket beslut förskolan överklagar, varför ni tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som förskolan anser stöder er uppfattning.

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om Barn- och familjenämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som förskolan har begärt.

Överklagan för fristående förskolor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window