Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en egen skolform. Anpassad gymnasieskola erbjuder utbildningar som på olika sätt är anpassade utifrån dina behov.

Efter fyra år i anpassad gymnasieskola kan du gå vidare till arbete eller andra studier, du är däremot inte behörig att söka vidare till utbildningar som kräver gymnasieexamen.

Anpassad gymnasieskola uppmuntrar och arbetar för ett självständigt liv. Din utbildning är viktig för ett rikt liv idag och i framtiden.

Vem kan gå i anpassade gymnasieskolan?

Anpassade gymnasieskolan är ett alternativ för de ungdomar som gått ut anpassade grundskolan eller grundskolan och som inte klarar gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Olika typer av program

Det finns både nationella och individuella program i anpassade gymnasieskolan. Utbildning på ett individuellt program erbjuds de elever som inte klarar att följa undervisningen på ett nationellt program.

Det är huvudmannen för den sökta utbildningen som bestämmer om eleven ska antas eller inte.

Vem beslutar om en ungdom får gå i anpassade gymnasieskolan?

Endast ungdomar som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp kan börja där. Det är hemkommunen, det vill säga den kommunen som ungdomen är skriven i, som utreder om ungdomen tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola. Eslövs kommun gör en utredning, innehållande pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning, för att avgöra om ungdomen tillhör målgruppen för anpassade gymnasieskolan.

Elever som gått i anpassad grundskola

För de elever som har gått i anpassade grundskolan finns redan en utredning och ett beslut om att eleven tillhör anpassade grundskolans målgrupp. Då kan den utredningen användas som underlag för att ta ett beslut om att eleven tillhör anpassade gymnasieskolan.  Ibland kan det behöva kompletteras delar av utredningen för att kunna ta beslut.

Elever som inte gått i anpassad grundskola

I vissa fall kan en utredning om målgruppstillhörighet behöva göras för elever som har gått ut grundskolan, om det finns en misstanke om att eleven inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Skolan, vårdnadshavare eller eleven själv kan lyfta frågan om målgruppstillhörighet i anpassade gymnasieskolan.

Om eleven är under 18 år så måste vårdnadshavare ge sitt godkännande för att en utredning och prövning om målgruppstillhörighet ska kunna genomföras. Elever som har fyllt 16 år har dock rätt att föra sin egen talan i frågan om målgruppsutredning.

Granskning av utredningen

I Eslövs kommun är det ett tvärprofessionellt mottagandeteam som granskar utredningar och gör prövningar av målgruppstillhörighet i anpassade gymnasieskolan. Beslut om målgruppstillhörighet till anpassade gymnasieskolan tas av enhetschef för Barn-och elevstödsenheten, på delegation av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window