Sparåtgärder har gett resultat – bokslutet 2023 visar överskott

Kommunens resultat landar på 32,3 miljoner kronor. Det är bättre än det budgeterade nollresultatet som baserades på inflationen och kraftigt ökade pensionskostnader. Resultat beror på att nämnderna har genomfört effektiviseringar och på att investeringar skjutits på framtiden.

– Nämnderna har gjort ett bra arbete med att genomföra sina ekonomiska åtgärdsplaner, och det har gett resultat. Det är mycket positivt att det finns en stor medvetenhet kring behovet av att arbeta med kommunens ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

I budgeten för 2023 fanns ett effektiviseringskrav på 100 miljoner kronor sammanlagt för kommunens nämnder. I sina beslutade åtgärdsplaner skulle nämnderna spara 26 miljoner kronor. Resterande skulle täckas av den så kallade resultatutjämningsreserven, det vill säga en reserv som tidigare inte använts, då tiderna varit goda.

Minskat lånebehov

Av kommunens investeringsbudget på nästan 600 miljoner kronor användes knappt 287 miljoner kronor och lånebehovet minskades därför. Det innebär att 48 procent av de planerade investeringarna 2023 genomfördes.

– Årets ekonomiska resultat är mycket positivt och innebär att vi inte behöver låna lika mycket för kommande investeringar. Istället kan vi sätta av pengar för kommande behov, säger kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Vi blir fler

Antalet invånare i Eslövs kommun har ökat varje år de senaste tio åren. Under 2023 ökade befolkningen med 51 personer, vilket motsvarar 0,1 procent. Antalet invånare i Eslöv uppgick den 1 november 2023 till 34 750 (34 699 i november 2022).

I kommunens bokslut nämns också en rad positiva händelser som haft betydelse under året:

Miljonbidrag för att hjälpa fler till arbete och studier

Eslövs kommun får 4,5 miljoner kronor från ESF, Europeiska Socialfonden, vilket är ungefär hälften av den totala kostnaden för det treåriga projektet. Den andra hälften står kommunen för i form av arbetstid. Lärdomar från projektet Ung kompetens används för att hjälpa även vuxna. Tanken är att ge ett långsiktigt och nära stöd som utgår från individen i det nya projektet som fått namnet Rikta.

Positiva resultat för elever på högstadiet och gymnasiet

De elever i kommunen som avslutade årskurs nio i våras nådde högre behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet än genomsnittet i Sverige. Dessutom fick de allra flesta elever som läste ett yrkesprogram på Carl Engströmgymnasiet jobb direkt efter att de tagit studenten.

Gemensam satsning ska ge ökad trygghet

Eslövs Bostads AB, Eslövs kommun och stiftelsen Tryggare Sverige tecknade under våren en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) för att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Det handlar om att kommun, fastighetsägare, näringsliv och andra aktörer kring platsen går samman i en fristående, icke vinstdrivande samverkansorganisation. Tillsammans tas ett gemensamt ansvar för ett avgränsat område som har problem med brott och otrygghet.

Eslövs kommun har den femte bästa tillväxten i Skåne

Utmärkelsen Bästa Tillväxt räknas som en av de mest prestigefyllda i det svenska näringslivet. Den tilldelas de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. 2023 hamnar Eslövs kommun på en hedrande femteplats i Skåne.

Berga trädgårdsstad börjar ta form

Första delen av Eslövs framtida 1 800 000 kvadratmeter stora stadsdel öster om järnvägen kan nu börja ta form på allvar. Tre arkitektteam har valts ut för att ta fram en strukturplan – en form av helhetsplan – för den första etappen på 370 000 kvadratmeter som kallas Berga trädgårdsstad. Samtidigt startar detaljplaneringen för den första delen av trädgårdsstaden på 45 000 kvadrat. Här är målet att bostäder ska börja byggas år 2028.

Ny konstgräsplan invigd

I oktober invigdes den nya konstgräsplanen på Husarängen i Eslöv, kommunens tredje konstgräsplan. Den är i full skala, godkänd för elvamannaspel och certifierad för både bredd- och elitfotboll. Den är också miljövänlig och innehåller miljöanpassat fyllnadsmaterial som till 99 procent består av sand.

Blåsippans förskola invigd med fest

I oktober invigdes Blåsippans förskola i Stehag med närhet till skog och natur. Blåsippan ersätter två tidigare förskolor och har plats för 105 barn. Personalen
består av tolv pedagoger och fyra som arbetar administrativt och i köket.

Östra skolan nyinvigd som Carl Engström-skolans C-hus

I december invigdes Carl Engström-skolans nytillskott – före detta Östra skolan. Huset rymmer åtta klassrum, grupprum och tre lärarrum. Skolverksamhet har bedrivits på platsen sedan 1840-talet. Huset som står där idag uppfördes 1867 och är Eslövs äldsta skolbyggnad.

Eslövs nygamla stadspark invigd

Invigningen skedde i december. Parken rymmer en lekplats med järnvägstema och är viktig för att hantera framtida skyfall. Dammen i mitten av parken fungerar som en skyfallsdamm som rymmer 370 kubikmeter regnvatten.

Världsstjärnorna delar årets idrottspris

Två unga världsstjärnor fick 2023 dela på Eslövs kommuns idrottspris: Ludvig Åberg – golfaren med sanslösa framgångar sitt första år som proffs – och Truls Möregårdh – bordtennisstjärnan som bland annat vunnit EM-guld under året.

Eslövs kommuns årsredovisning 2023

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window