Samrådsperiod för ny stambana Hässleholm–Lund flyttas fram

Trafikverket senarelägger nästa samrådsperiod till i slutet av 2023 eller början av 2024. Beslutet grundar sig bland annat på att Eslövs kommun sagt nej till båda de föreslagna sträckningarna genom kommunen. Nu ska Trafikverket utreda ytterligare ett alternativ till sträckning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det nya alternativ till sträckning som Trafikverket ska utreda går längs den befintliga stambanan och väg 23. Även i detta utredningsarbete kommer berörda kommuner, Region Skåne och Länsstyrelsen att delta.

Längre ovisshet kring sträckning

– Det finns för- och nackdelar med alla beslut. Vårt uppdrag är att hitta den sträckning som ger den största nyttan. Allt som kan göra vår utredning bättre är en fördel. Nackdelen med att samrådet skjuts framåt i tiden är att perioden med ovisshet kring var järnvägen ska byggas tyvärr blir längre, säger Rickard Rosenlund, programchef för Nya stambanor Hässleholm–Lund.

Drönarbild med tåg på stambanan lodrätt över bilden, gräs, buskar och träd runtomkring
Foto: Kasper Dudzik. Höör 2019-09-18. Öresundståg på stambanan genom skogen vid Höör.

Regeringen beslutar

Projekt Hässleholm–Lund ingår i den nationella transportplanen för åren 2022–2033. I början av oktober lämnades en motion till riksdagen om att säga nej till att bygga höghastighetsjärnväg. Trafikverket arbetar vidare i enlighet med uppdraget i den fastställda nationell transportplanen tills eventuellt annat uppdrag beslutas av regeringen.

Vill du veta mer?

Läs Trafikverkets meddelande Samrådsperiod för ny stambana Hässleholm-Lund flyttas fram – www.trafikverket.se

Läs tidigare information på kommunens hemsida:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window