Möte med översvämningsdrabbade i Gårdstånga

Ett 60-tal Gårdstångabor kom när kommunen bjöd in till samtal kring översvämningarna längs Kävlingeån. Med på mötet var representanter för Länsstyrelsen, Räddningstjänsten Syd, Sydvatten och VA SYD.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ryggar på många personer i en sal- Flera personer framifrån längst bak i bilden.
Mötet om översvämningarna lockade ett 60-tal drabbade till föreningshuset i Gårdstånga på torsdagskvällen.

Många var upprörda och frågorna var många under mötet i den fullsatta Föreningsgården i Gårdstånga.

Mötet inleddes med att representanter för de drabbade visade ett bildspel från fastigheter som drabbades när Sydvatten den 25 januari tvingades öppna dammluckorna i Vombsjön. Risk fanns annars att vallar runt Vombsjön skulle brista på grund av den stigande vattennivån som kom från all nederbörd och snösmältning i januari.

Ingen förvarning kom

Varken Eslövs kommun eller de boende längs Kävlingeån fick någon förvarning om att stora mängder vatten var på väg.

Varför de boende inte fick någon förvarning, var en av många frågor som ställdes på mötet.

Extrema nederbördsmängder

Sydvattens tekniska chef, Åsa Håkansson, förklarade att kombination av mycket regn och snösmältning gjorde att Vombsjön behövde regleras. Förloppen var väldigt snabbt och flödena var extrema i hela Skåne.

Dammluckorna i Vombsjön är alltid mer eller mindre öppna och den 25 januari var det nödvändigt att släppa ut mycket vatten. Dammluckorna stod sedan fullt öppna i två dagar.

Enligt Åsa Håkansson handlade det om flöden som man aldrig varit med om tidigare. Regleringen av sjöar och vattendrag är bestämd i vattendomar och styrs bland annat av årstid och vattenflöden. En vattendom anger hur sjöar och vattendrag ska hanteras utifrån en samlad bedömning av allmänna och enskilda intressen.

Behöver utredas

Åsa Håkansson menade att den här händelsen måste utredas vidare. Hon fick medhåll av övriga närvarande.

Vi måste sätta oss ner tillsammans i närtid för att utvärdera denna särskilda händelse, sa bland annat Ola Melin, Länsstyrelsen Skånes länsöverdirektör.

Kunskapsråd inrättas

Eslövs kommundirektör Eva Hallberg berättade att en åtgärd som kommunstyrelsen beslutat om är att inrätta ett kunskapsråd för sjö- och vattendragsfrågor. Kunskapsrådet ska knyta till sig forskare och experter på området.

Rådet är tänkt att arbeta nära de vattenråd som redan finns för sjöar och vattendrag. Kunskapsrådet ska jobba effektivare för att förebygga översvämningar och erosion.

 Bybor ska involveras

Eva Hallberg lovade att byborna ska få återkoppling och hållas informerade om hur myndigheterna och kommunen tillsammans tänker jobba vidare med frågorna. Byborna ska också involveras i kommunens arbete för att förebygga liknande händelser i framtiden.

Läs mer på Sydvattens webbplats 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window