”Miss att boende i Remmarlöv inte informerats”

Redan 2017 fattade Eslövs kommun beslut om att se över vilken belysning som ska rustas upp och vilken som ska tas bort. – Att boende i Remmarlöv inte fick veta i förväg är en miss, och vi ber om ursäkt, säger Magnus Hall enhetschef på gata-, trafik- och parkavdelningen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kommunen har börjat ta ner och byta ut gammal belysning på landsbygden. På vissa sträckor tas belysningen ner och ersätts inte.

– Eftersom beslutet är taget och vi endast verkställer beslutet så hade det inte kunnat få ett annat utfall. Men vi skulle givetvis ha informerat Remmarlövsborna i förväg, säger Magnus Hall.

Eftersatta belysningsanläggningar från Trafikverket

Bakgrunden till åtgärderna är att Trafikverket (dåvarande Vägverket) på 1990-talet tog beslut att inte underhålla gatubelysningen på de vägar som Trafikverket eller vägföreningar ansvarar för. Många kommuner, däribland Eslövs kommun, tog över underhållet utan extra ekonomiska medel. Anledningen till överlämnandet från Vägverket var att de inte ansåg att belysningen var nödvändig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Inventering av belysningsanläggningarna

2017 gjorde Eslövs kommun en inventering av de belysningsanläggningar som kommunen övertagit från dåvarande Vägverket. Av 744 belysningsstolpar som dömts ut beslutades att 266 skulle tas bort.

– Vi har gjort en egen bedömning av de gatubelysningar det rör sig om, och vi har i vissa fall gjort en annan bedömning än vad Trafikverket gjort. Vi har i inventeringen valt att behålla över hälften av alla belysningspunkter, säger Magnus Hall.

Underhållet var på många ställen eftersatt och belysningsstolparna föråldrade, vilket vägdes in i beslutet av vilka belysningsstolpar som skulle tas bort.

– Många av stolparna är i så dåligt skick att de riskerar att falla och orsaka skada och måste av den anledningen plockas bort, säger Magnus Hall.

En stor investering att byta ut

Om gatubelysningarna i inventeringen istället skulle behållas och underhållas skulle det medföra en stor investering. Ur trafiksäkerhetssynpunkt från Trafikverkets nuvarande riktlinjer krävs till exempel att fler stolpar sätts upp för att uppfylla kraven om en jämn ljusbild. Även de gamla trästolparna behöver bytas ut mot nya som ger vika vid en krock.

– Enligt våra beräkningar skulle det innebära en investering på runt 15–20 miljoner att uppdatera belysningsanläggningarna till dagens krav. Det är pengar som kommunen inte har i befintlig budget, säger Christel Wohlin, avdelningschef för gata-, trafik- och parkavdelningen.

Kriterierna för att behålla belysning

I bedömningen av vilka belysningspunkter som ska behållas krävs att de uppfyller vissa kriterier. De ska vara placerade i samlad bebyggelse, vid busshållplats och det ska finnas verksamhet som gör att många rör sig längs vägen. Med samlad bebyggelse menas 10–20 hus med angränsande tomter eller som avskiljs endast av vägar, parker eller mindre fastigheter.

Dialog har förts med Trafikverket och vägföreningar

I samband med inventeringen 2017 fördes också dialog med Trafikverket och vägföreningarna i kommunen. Trafikverket avböjde att ta över driften på belysningen längs statlig väg, och då fanns ingen annan utväg än att plocka bort dem.

Förutom dialogen 2017 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019 att fråga de berörda vägföreningar som ansvarar för enskilda vägar om de ville ta över driften. Av vägföreningarna anmälde en intresse. Den föreningen ansågs ha ekonomiska förutsättningar att göra det.

Mer information om belysning på landsbygden.

Vägsamfälligheter erbjuds ta över gatubelysningen på enskilda vägar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window