Vägsamfälligheter erbjuds ta över gatubelysning på enskilda vägar

För tre år sedan bestämdes att gatubelysning på landsbygden som är i dåligt skick ska tas bort. Merparten finns på vägar som Trafikverket ansvarar för. Även vissa enskilda vägar har berörts av beslutet och nu erbjuder kommunen privata vägsamfälligheter att ta över gatubelysningen på sina sträckor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Gatubelysning på natten lyser genom trädgrenar

När Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 beslutade att en del av gatubelysningen på landsbygden skulle plockas ner, var det baserat på att den var i mycket dåligt skick och hade varit så redan när den en gång  tagits över från dåvarande Vägverket. Eftersom många av gatlamporna fanns på vägar där numera Trafikverket har väghållaransvar, erbjöds Trafikverket att ta hand om helheten. Trafikverket avböjde att ta över anläggningarna och då fanns det ingen annan utväg än att riva dem.

Resurser krävs

All gatubelysning som berördes av beslutet låg inte på vägar som Trafikverket har ansvar för. Vissa ligger på enskilda vägar som sköts av vägsamfälligheter. Eftersom vägsamfälligheter har uttryckt intresse av att ta över belysningen lyftes frågan i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Nämnden beslutade att vägsamfälligheterna ska erbjudas möjligheten att ta över ansvaret. Eftersom det rör sig om belysningsanläggningar som alla är föråldrade och i dåligt skick, måste vägsamfälligheterna först visa att de har de ekonomiska resurser som krävs för att kunna rusta upp belysningen till godkänd nivå.

Tar över ansvaret

De måste också kunna klara av den fortsatta driften och underhållet. Om de inte klarar att driva anläggningarna kommer kommunen inte att ta tillbaka dem, utan då måste vägsamfälligheten själv ta bort både stolparna och tillhörande elektrisk utrustning.

På de platser som belysning tas bort trots att det finns till exempel busshållplats för skolskjuts, ersätts den med närvarostyrd solcellsbelysning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window