Stiftelser, fonder och priser

Kommunen har flera stiftelser, fonder och priser där du som bor i eller har anknytning till Eslövs kommun har möjlighet att söka bidrag. En del av fonderna kommer från donationer av privatpersoner och några bekostas av Eslövs kommun.

Vård och omsorgsnämndens stiftelser och fonder

Vård- och omsorgsnämndens stiftelser och fonder

Ove och Dagny Steinwalds Handikappfond

Handikappfonden är till hjälp för handikappade människor inom Eslövs kommun. De kan från fonden ansöka om bidrag till tekniska hjälpmedel, rehabiliteringskurser, utbildning och motsvarande för att underlätta den dagliga tillvaron.

Ansökningstid för Ove och Dagny Steinwalds Handikappfond är 15 februari – 15 april. Utdelning sker under juni månad.

Upplysningar lämnas av Kontaktcenter 0413-620 00.

Ansökan om utdelning ur fond och stiftelser, privatperson

Ansökan om utdelning ur fond och stiftelser, förening

Social samlingsstiftelse för Eslövs kommun

I första hand hjälpa/stödja behövande barn och ungdomar, äldre och handikappade.

I andra hand bevilja bidrag till organisationer, vars huvudsakliga verksamhet har till syfte att hjälpa/stödja personer som avses ovan. Beviljade bidrag får endast användas för sådant stöd och endast till personer inom kommunen.

Bidrag till stipendier beviljas inte ur samlingsstiftelsen.

Ansökningstid för social samlingsstiftelse är 15 februari – 15 april. Utdelning sker under juni månad.

Upplysningar lämnas av Kontaktcenter 0413-620 00.

Ansökan om utdelning ur fond och stiftelser, privatperson

Ansökan om utdelning ur fond och stiftelser, förening

G.J. Coyets donationsstiftelse

Utdelning ur G.J. Coyets donationsstiftelse sker till behövande som är folkbokförda i Stehag.

Ingen utdelning 2024.

Upplysningar lämnas av Kontaktcenter 0413-620 00.

Stiftelsen Johnsons Minne

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag ur avkastningen av stiftelsens tillgångar främja barns och ungdomars levnadsförhållanden samt främja barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar och enskilda med speciell inriktning på barn och ungdom med behov av särskild omsorg.

Bidrag ur avkastningen kan endast utgå till organisationer som har verksamhet i Eslövs kommun och till enskild bosatt i Eslövs kommun.

Ansökningstid för stiftelsen är 15 februari – 15 april. Utdelning sker under juni månad.

Ansökan om utdelning ur fond och stiftelser, privatperson

Ansökan om utdelning ur fond och stiftelser, förening

Upplysningar lämnas av Kontaktcenter 0413-620 00.

Kommunstyrelsens priser och stipendier

Kommunstyrelsens stiftelse och fonder

Carl och Mathilda Engströms stiftelse

Stiftelsens verksamhet riktar sig till äldre personer som har behov av att sänka sina boendekostnader. Du ska vara 65 år eller äldre och vara folkbokförd i Eslövs kommun. Behovet av ekonomiskt stöd baseras på hushållets sammanlagda årsinkomst som får uppgå till högst 200 000 kronor.

Maximal utdelning per månad och person är 1 000 kronor.

Ansökningstid för Carl och Mathilda Engströms stiftelse är 15 februari – 15 april.

Ansökan om utdelning ur Carl och Mathilda Engströms stiftelse

Eslövs kommuns byggnadsvårdspris

Eslövs byggnadsvårdspris delas ut till fysisk person, företag eller organisation. Syftet med priset är att uppmärksamma insatser inom byggnadsvården i Eslövs kommun. Priset kan avse såväl byggnader, offentliga rum, bebyggelsestrukturer eller annat som uppfattas som betydelsefullt för byggnadsvården. Det kan även omfatta nyskapade objekt och präglas alltid av en omsorgsfull hantering av objektet. Intentionen är att priset ska delas ut årligen under festliga former.

Läs mer om hur man nominerar samt vilka som fått priset tidigare här.

Kultur- och fritidsnämndens priser och stipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut priser och stipendier inom kultur och idrott. Kulturpris, idrottspris, ungdomsledarpris, jämställdhetspris, kulturstipendium, idrottsstipendium och årets eldsjäl. Sista ansökningsdag för prisgalan är i november. Priserna och stipendierna delas ut på en gala i februari följande år.

Kultur- och fritidsnämndens priser och stipendier

Kulturpris

Kulturpriset delas ut till en person eller ideell förening som gjort en värdefull insats inom Eslövs kommuns kulturliv. Personen ska bo i Eslövs kommun. Man kan nominera någon till kulturpriset, men inte ansöka om det själv.

Nominera någon till kulturpriset

Utdrag ur donationshandlingen:

”Den årliga avkastningen av donationsmedlen skall användas för utdelning av ett kulturstipendium till inom Eslövs kommun bosatt person för förtjänstfullt arbete inom kommunens kulturliv. Även ideella föreningar kan ifrågakomma”.

”Kulturstipendiet skall årligen under hösten utdelas av kulturnämnden eller – därest denna skulle slopas – av kommunstyrelsen. Utdelningen skall ske första gången under hösten 1982”.

Den 16 september 1981 undertecknade Joel Sallius (1901–1988), före detta förste rektor och stadsfullmäktiges ordförande 1942–1966, en donationshandling som innebar att 50 000 kronor avsattes till en nybildad kulturfond, benämnd Eslövs kommuns kulturfond.

Joel Sallius donationsfond, som den kom att kallas för, ändrade namn 1996 till Eslövs kommuns kulturstiftelse i anledning av en ny stiftelselag. Eftersom avkastningen av donationsmedlen ska gå till personer för förtjänstfullt arbete betraktas det nu mera som ett kulturpris än som ett kulturstipendium.

Idrottspris

Idrottspriset delas ut till en person eller ideell förening som varit ett föredöme för idrotten i Eslövs kommun. Man kan nominera någon till idrottspriset, men inte ansöka om det själv.

Nominera någon till idrottspriset

Ungdomsledarpris

Ungdomsledarpriset delas ut till en ideell ungdomsledare som verkar i Eslövs kommun, och som har arbetat med ungdomar i kommunen på ett inspirerande och utvecklande sätt. Man kan nominera någon till ungdomsledarpriset, men inte ansöka om det själv.

Nominera någon till ungdomsledarpriset

Jämställdhetspris

Jämställdhetspriset delas ut till en förening som under året har gjort något av följande:

  • Insatser som gjort att könsfördelningen jämnats ut bland ledare, i styrelsen eller bland de aktiva i föreningen.
  • Insatser som föreningen gjort under året för att bryta stereotypa könsmönster och för att öka kunskaperna om jämställdhet.

Man kan nominera en annan förening till jämställdhetspriset, men också ansöka om det till sin egen förening.

Nominera din förening till jämställdhetspriset

Årets eldsjäl

Priset Årets eldsjäl ges till en person som har engagerat sig ideellt och haft stor betydelse i en förening eller organisation med verksamhet i Eslövs kommun. Priset kan också ges till en person som, genom stort ideellt engagemang, lyckats skapa uppmärksamhet i en fråga av stort allmänintresse inom kultur- och fritidsområdet i Eslövs kommun. Man kan nominera någon till priset Årets eldsjäl, men inte ansöka om det själv.

Kulturstipendium

Kulturstipendiet är ett stöd och en uppmuntran till en person under 30 år att utveckla sin talang genom att förverkliga en idé eller ett projekt. Stipendiet delas ut till en person som är född eller bosatt i Eslövs kommun eller som på något annat sätt har tydlig anknytning till kommunen. Man kan nominera någon till kulturstipendiet, men också ansöka om det själv.

Ansök eller nominera någon till kulturstipendiet

Idrottsstipendium

Idrottsstipendiet är ett stöd och en uppmuntran till en person under 30 år att utveckla sin talang genom att förverkliga en idé eller ett projekt.  Stipendiet delas ut till en person som är född eller bosatt i Eslövs kommun eller som på något annat sätt har tydlig anknytning till kommunen. Man kan nominera någon till idrottsstipendiet, men också ansöka om det själv.

Ansök om eller nominera någon till idrottsstipendiet

Eslövs idrottsledarmärke

Eslövs idrottsledarmärke delas ut till en person som har gjort stora insatser som idrottsledare i någon av Eslövs kommuns idrottsföreningar.

Idrottsledarmärket ger fri entré vid idrottsevenemang i Eslöv. Personen får också ett numrerat märke och ett diplom.

Detta krävs för att få idrottsledarmärket:

  • Personen är medlem i någon av Eslövs kommuns idrottsföreningar.
  • Personen har varit aktiv som ledare i minst 20 år,
    eller personen har utövat idrott aktivt i 10 år och därefter varit aktiv ledare i 15 år. Hela perioden ska vara i någon av Eslövs kommuns idrottsföreningar.
    Om personen fått ekonomisk ersättning för tävlande eller träning får denna period inte räknas in.

Medlemskapet i föreningar räknas från det år personen har fyllt 16 år. Medlemskapet ska vara styrkt i ansökan.

Ansökan ska vara godkänd av varje berörd förenings styrelse.

Övriga priser

Årets miljöpris

Eslövs miljöpris delas ut av Eslövs kommun tillsammans med Skånska Dagbladet. Priset ska gå till en person, ett företag, en organisation eller en förening som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en bättre miljö. Priset delades för första gången ut 2011.


Observera att stipendierna har olika ansökningsperioder samt även olika kontaktpersoner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window