Likabehandling

Det är viktigt att känna att man som barn, ungdom, elev eller student blir behandlad på samma sätt som alla andra. I våra förskolor och skolor tar vi trygghet och allas lika värde på allvar. För att försäkra detta upprätthålls likabehandlingsplaner, som uppdateras varje år.

Varje skola ska arbeta trygghetsfrämjande och förebyggande för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Skolorna är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder och ska omfatta alla diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetet ska dokumenteras skriftligt.

Plan mot kränkande behandling

I skolan ska det bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det ska genomföras åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling. Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling. 

Likabehandlingen innefattar

  • Förskolan
  • Grundskolan
  • Gymnasieskolan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window