Sök själv i vår nya digitala karta över kulturmiljöer

Vill du se hur Eslövs kommun såg ut 1890 jämfört med 1930? Är ditt eget hus kulturhistoriskt värdefullt? I så fall hittar du det kanske i vår nya digitala kulturmiljökarta för Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Matilda Suneson är planarkitekt och Susanne Hultman GIS-samordnare i Eslövs kommun
Matilda Suneson är planarkitekt och Susanne Hultman GIS-samordnare i Eslövs kommun.

Här kan du även få inspiration och tips om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt.

I kulturmiljökartan finns bilder och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vår kommun, till exempel beskrivningar av de vanligaste karaktärsdragen för ett område.

Särskilt värdefulla byggnader i delar av tätorten och i Stockamöllan har inventerats.

– Detta är ett första steg och vi kommer att fortsätta att utveckla plattformen. Allt fler områden ska läggas till och så småningom hoppas vi att även privatpersoner ska kunna lägga till bilder och berättelser om värdefulla byggnader och platser, säger Susanne Hultman som är GIS-samordnare i kommunen.

GIS, eller geografiska informationssystem, är en programvara som visualiserar information kopplad till en plats. I Eslövs kommun används GIS bland annat vid stadsplanering.

Alla ska kunna bidra

I kartan kan du läsa om olika bostadsområdes karaktärsdrag, exempelvis om gatorna följer ett bestämt mönster eller om de flesta byggnader har samma takvinkel, fönster eller fasadmaterial.

– Vissa byggnader har ett särskilt stort kulturhistoriskt värde. Meningen med en publik kulturmiljökarta är att våra medborgare ska kunna få rekommendationer vid ändringar och underhåll av fastigheter, men också att alla på sikt ska kunna bidra, säger Susanne Hultman,

Berättelser och traditioner

Parallellt pågår arbetet med att ta fram underlag för ett kulturmiljöprogram för Eslövs kommun. I samarbete med representanter för Kulturen i Lund inventeras olika geografiska områden utifrån respektive orts kulturmiljövärden.

Underlaget har resulterat i ett handlingsprogram för det fortsatta arbetet som kommunstyrelsen antog i maj.

– Kulturmiljö är den miljö som påverkats av människor, den som vi lever i och förändrar. Det kan vara allt från enskilda byggnader eller landskap, stad eller land, till industrier eller parker. Till dessa platser hör berättelser och traditioner som ger mening och förståelse, säger Matilda Suneson projektledare och planarkitekt i Eslövs kommun.

Underlättar planering och bygglov

Även processerna kring bygglov och planläggning av nya bostadsområden underlättas om de som jobbar med plan- och bygglovsärenden har god kännedom om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

– Kulturmiljöer är dynamiska och ständigt i förändring. Därför ska självklart även Eslövs kulturmiljöplan vara ett levande dokument i digital form, säger Matilda Suneson.

Kulturmiljökartan är ett första steg för att bredda arbetet med kulturmiljöer i Eslöv. I handlingsplanen beskrivs det fortsatta arbetet.

Kulturmiljökartan hittar du här!

Läs mer om Eslövs kommuns arbete med kulturmiljöer

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window