Så här tycker medborgarna i Eslöv om vår kommun

Hur ser kommunens medborgare på Eslöv som en plats att bo och leva på? 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare från 18 år har fått möjlighet att tycka till och ge sin bild av Eslövs kommun. Här är resultatet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Medborgarundersökningen genomfördes under två månader i hösten 2021 av Statistiska Centralbyrån, SCB, i samarbete med Eslövs kommun och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Mäter attityder

SCB poängterar att undersökningen är en attitydundersökning och alltså inte bygger på fakta utan på deltagarnas egna upplevelser och åsikter.

40 procent svarade

Av de 1 200 Eslövsbor som fick möjlighet att delta i undersökningen valde 475, eller 40 procent, att svara. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för riket var 38 procent. Enkäten kunde besvaras digitalt eller på papper på antingen svenska, engelska eller arabiska.

Jämförs med andra

Samma undersökning har genomförts 161 kommuner över hela landet och totalt har 209 079 personer fått möjlighet att svara. 38 procent av dem har valt att delta.

Det betyder att Eslövs kommuns siffror kan jämföras med övriga deltagande kommuner.

I Eslöv har SCB:s medborgarundersökning genomförts 2012, 2015, 2018 och 2021.

Frågor inom 14 områden

Deltagarna fick besvara 41 frågor inom områdena: Skola och omsorg, Boende och boendemiljö, Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter, Samhällsservice, Resor och kommunikationer, Bibliotek, kultur och mötesplatser, Idrott, motion och friluftsliv, Underhåll av den offentliga miljön, Trygghet i samhället, Klimat- och miljöarbete, Bemötande, information och inflytande, Jämlikhet och integration, Förtroende och Kommunen som helhet

Eslövs kommun har dessutom valt att lägga till ytterligare frågor om information.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medborgare som har tagit sig tid att svara på enkäten. Utan er hjälp hade vi inte fått det här underlaget till att gå vidare med ständiga förbättringar av vår verksamhet.

Nu ska vi dyka ner i det omfattande bakgrundsmaterialet för att få fram ännu bättre underlag om var de största förbättringsmöjligheterna finns.

Jag ser ett fokus på friluftsmöjligheter, underhåll och skötsel av den offentliga miljön, trygghet samt inflytande och påverkan. Samtidigt är jag otroligt glad över alla höga betyg vi också får i undersökningen, speciellt det som gäller förskola, skola, vård och omsorg samt biblioteken, säger Eva Hallberg, kommundirektör.

Sex olika bilder från Eslövs kommun. Överst från vänster: Carl Engströmskolan, man och kvinna spelar frisbee i Trollsjön under hösten, två glada barn tittar neråt. Nederst från vänster: soluppgång på landet, stolar runt ett bord på bibliotek, två händer som formar ett hjärta med en sol i hjärtat.

SCB:s medborgarundersökning i Eslövs kommun 2021

Första siffran anger andelen positiva av dem som svarat i Eslövs kommun. Inom parentesen anges andelen positiva i hela riket.

Skola och omsorg

Hur tycker du följande fungerar i din kommun?

Förskolan: 91 (87)

Grundskolan: 77 (75)

Gymnasieskolan: 83 (79)

Äldreomsorgen: 61 (58)

Kommunala vuxenutbildningen: 79 (76)

Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning: 75 (69)

Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer: 56 (51)


Boende och boendemiljö

Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?

Att det är tyst och lugnt: 94 (91)

Att det finns platser för barn att leka på: 94 (92)

Närhet till naturen, inkl. parker: 98 (97)

Närhet till livsmedelsaffärer: 91 (92)

Närhet till skola och barnomsorg: 87 (85)

Närhet till hälso- och sjukvård: 95 (93)

Förbindelser med kollektivtrafik: 93 (92)

Att det finns parkeringsmöjligheter: 89 (87)

Att det är begränsad biltrafik: 66 (68)

Att det är en blandning av människor från olika kulturer eller bakgrund: 47 (50)

Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter

Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens invånare…

…att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor: 83 (82)

… att kunna bo kvar i kommunen samtidigt som man genomför eftergymnasiala studier? (till exempel högskola, universitet, yrkeshögskola etc.): 87 (78)

Samhällsservice

Hur tycker du följande fungerar i din kommun?

Tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort, till exempel skola, äldreomsorg, bibliotek: 77 (79)

Tillgången till hälso- och sjukvård inom rimligt avstånd från din bostad, till exempel apotek, vårdcentral: 83 (90)

Utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad: 90 (90)

Utbudet av ställen att hämta paket på inom rimligt avstånd från din bostad, till exempel varor du beställt på nätet: 86 (91)

Täcker internetuppkopplingen i din bostad det behov som du och ditt hushåll har: 85 (86)

Resor och kommunikationer

Vad tycker du om…?

… utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen: 66 (81)

…trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i kommunen: 68 (71)

…möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, till exempel till arbete, skola eller annan sysselsättning: 59 (68)

…möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att ta dig till dina fritidsaktiviteter: 50 (58)

…möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna göra längre resor från kommunen utan att använda bil: 65 (66)

…möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna transportera sig med bil: 96 (92)

…utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen? (till exempel för bil, cykel, moped etc.): 30 (28)

…utbudet av pendlarparkeringar i kommunen: 53 (55)

Bibliotek, kulturliv och mötesplatser

Vad tycker du om…?

… bibliotekens utbud när det gäller böcker och tidskrifter: 96 (95)

… bibliotekens digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter? 91 (89)

… bibliotekens utbud av aktiviteter (till exempel bokklubbar,  författarbesök, sagostunder, utbildning): 79 (79)

…utbudet av caféer och restauranger i kommunen: 69 (83)

…utbudet av lekplatser, parklekar etc. i kommunen: 75 (82)

…utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen (till exempel fritidsgårdar, ungdomsklubbar): 22 (30)

…utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen (till exempel träffpunkter): 50 (48)

…det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen ( ill exempel konstutställning, teater, konserter etc.): 43 (62)

…kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet: 52 (58)

Idrott, motion och friluftsliv

Vad tycker du om…?

… öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? (inklusive badhus, ishallar etc.): 86 (81)

… möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar: 85 (79)

… utbudet av belysta motionsspår  i kommunen (till exempel för löpning och skidåkning): 46 (72)

… utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen (till exempel utegym): 34 (67)

… utbudet av friluftsområden i kommunen: 68 (88)

Underhåll av den offentliga miljön

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun…?

… skötsel av gator och vägar: 56 (65)

… snöröjning av gator och vägar: 64 (66)

… skötsel av gång- och cykelvägar: 64 (71)

… snöröjning av gång- och cykelvägar: 59 (63)

… skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inklusive badhus, ishallar etc: 88 (81)

… skötsel av allmänna platser, till exempel parker, torg, lekplatser: 71 (80)

… skötsel av naturområden i kommunen: 76 (84)

… skötsel av badplatser i kommunen: 83 (78)

… åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, till exempel klotter övergivna fordon: 55 (59)

… skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, till exempel skolor, äldreboenden: 80 (71)

Trygghet i samhället

Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute: 64 (73)

Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är ljust ute: 91 (94)

Hur orolig är du för att drabbas av inbrott i ditt hem: 65 (73)

Hur orolig är du för att utsättas för sexuella trakasserier eller liknande: 83 (85)

Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld: 66 (73)

Hur orolig är du för att bli utsatt för hot och trakasserier på nätet: 81 (89)

Hur orolig är du för att bli utsatt för identitetsstöld: 59 (66)

Hur orolig är du för att det kommer ske en allvarlig samhällsstörning i kommunen (till exempel skogsbrand, översvämning): 80 (81)

Hur orolig är du för att det kommer ske en terrorhandling i kommunen: 75 (79)

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?

Personer eller gäng som bråkar eller stör: 48 (58)

Personer som är påverkade av alkohol eller narkotika: 52 (58)

Narkotikahandel: 34 (42)

Våldsbrott: 50 (56)

Inbrott eller stölder: 41 (49)

Störande trafik med motorfordon: 61 (64)

Hot och trakasserier på nätet: 75 (79)

Bristande eller trasig utomhusbelysning: 68 (78)

Skadegörelse eller klotter: 63 (67)

Nedskräpning: 44 (53)

Hur tycker du att räddningstjänsten fungerar i kommunen: 96 (96)

Hur tycker du att kommunen informerar vid samhällsstörningar (till exempel strömavbrott,  extremt väder, översvämning, problem): 81 (76)

Vad tycker du om polisens närvaro i kommunen: 58 (53)


Klimat- och miljöarbete

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun…?

Hämtningen av hushållsavfall: 88 (93)

Utbudet av platser för förpackningsåtervinning i närheten till där du bor: 78 (82)

Utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik: 84 (78)

Möjligheten att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort det med bil eller annat motordrivet fordon: 44 (40)

Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter:
65 (66)

Kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan: 65 (56)

Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten: 93 (89)


Bemötande, information och inflytande

Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du bemött: 79 (81)

Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter: 71 (68)

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna (till exempel genom brukarråd, föräldraråd): 45 (39)

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut? 26 (26)

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen (till exempel medborgardialoger, samråd): 35 (32)

Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen (till exempel stadsplanering, byggnationer): 59 (51)

Jämlikhet och integration

Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att förbättra integration och delaktighet av människor i samhället: 27 (26)

Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att förbättra toleransen för människors olikheter, till exempel utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning: 39 (33)

Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället: 30 (31)

Tycker du att du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun, till exempel utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning: 83 (86)

Förtroende

Upplever du att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa: 39 (43)

Upplever du att kommunens politiker är ansvarstagande: 35 (35)

Upplever du att kommunens politiker är lyhörda till invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess verksamheter: 20 (23)

Upplever du att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa: 48 (55)

Upplever du att politiska beslut som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade: 26 (25)

Upplever du att det finns en transparens i hur politiska beslut fattas i kommunen: 23 (23)

Upplever du att det förekommer korruption inom kommunens verksamheter: 26 (29)

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för kommunens politiker: 38 (40)

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för politiker i riksdagen: 38 (42)

Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor: 55 (63)


Kommunen som helhet

Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? 90 (92)

Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter: 81 (81)

Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter: 20 (19)

Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit: 51 (62)

Tilläggsfrågor om information

Hur får du information om kommunen och dess verksamheter? (Flera svar kan markeras). Här anger siffran inom parentes hur Eslövs medborgare svarade 2018.

Via sökmotor på Internet: 27 % (29 %)

Via kommunens webbplats eslov.se: 50 % (58 %)

Via kommunens Facebooksidor: 21 % (17 %)

Via kommunens annonser i Eslövsbladet: 47 % (55 %)

Via kommunens annonser i Skånska Dagbladet: 27 % (26 %)

Via annonser i Lokaltidningen: 39 % (-)

Via kommunens Kontaktcenter: 7 % (4 %)

Via personal som arbetar i kommunens verksamheter: 12 % (11 %)

Via skriftlig information som finns tillgänglig i kommunens verksamheter: 4 % (6 %)

Via biblioteket: 5 % (8 %)

Jag tar inte del av någon information från kommunen: 12 % (6 %)

Ingen åsikt:  5 % (8 %)

Senaste gången du sökte efter information om Eslövs kommun och dess verksamheter fann du då det du sökte efter?

Ja, absolut:  25 % (27 %)

Ja, delvis: 50 % (49 %)

Nej, inte alls: 7 % (8 %)

Vet inte: 18 % (16 %)

Eslövs kommun undersöker möjligheten att även erbjuda information via mejl om vad som händer i kommunen och dess verksamheter. Är det något du skulle vilja ha?

Ja: 49 % (43 %)

Vet inte: 19 % (17 %)

Så svarade Eslövsborna på SCB:s medborgarundersökning 2018

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window