Så svarade Eslövsborna i SCB:s medborgarenkät 2018

Hur ser kommunens medborgare på Eslöv som en plats att bo och leva på? Ta del av resultatet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Syftet med Statistiska Centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning är att kommunen ska få ett mått på medborgarnas nöjdhet inom en rad områden.

SCB poängterar att undersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den ska ses som ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun.

En rad frågor besvaras på en tiogradig skala där 1 är lägsta betyg och 10 högsta. Resultatet redovisas som betygsindex från 0 till 100. Under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 och högre tolkas som mycket nöjd.

Betygsättning av tre områden

1 200 medborgare 18–84 år valdes ut statistiskt för att betygsätta tre områden. 39 procent svarade. Stort tack till dig som svarade på enkäten!

De tre områdena var:

  • Nöjd-Region-Index (NRI): Hur ser medborgarna på Eslövs kommun som en plats att bo och leva på?
  • Nöjd-Medborgar-Index (NMI): Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?
  • Nöjd-Inflytande-Index (NII): Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?

För Nöjd-Region-Index (NRI) är det främst frågeområdena Trygghet, Bostäder och Fritidsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget.

För Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är det främst frågeområdena Gator och vägar, Gång- och cykelvägar, Gymnasieskolan, Grundskolan, Äldreomsorgen och Miljöarbete som kan höja helhetsbetyget.

För Nöjd-Inflytande-Index (NII) är det främst förbättringar av Påverkan och Förtroende som kan höja helhetsbetyget.

Tilläggsfrågor om information

I årets undersökning ställde kommunen egna frågor för att ta reda på hur Eslövs medborgare söker information från kommunen, om de hittade det de sökte och om de skulle vilja få information på annat sätt.

Hur får du information om kommunen och dess verksamheter? (Flera svar kan markeras)

  • Via sökmotor på Internet 29 %
  • Via kommunens webbplats eslov.se 58 %
  • Via kommunens Facebooksidor 17 %
  • Via kommunens annonser i Eslövsbladet 55 %
  • Via kommunens annonser i Skånska Dagbladet 26 %
  • Via kommunens Kontaktcenter 4 %
  • Via personal som arbetar i kommunens verksamheter 11 %
  • Via skriftlig information som finns tillgänglig i kommunens verksamheter 6 %
  • Via biblioteket 8 %
  • Jag tar inte del av någon information från kommunen 6 %
  • Ingen åsikt  8 %

Senaste gången du sökte efter information om Eslövs kommun och dess verksamheter fann du då det du sökte efter?

  • Ja, absolut  27 %
  • Ja, delvis 49 %
  • Nej, inte alls 8 %
  • Vet inte 16 %

Eslövs kommun undersöker möjligheten att även erbjuda information via sms och mejl om vad som händer i kommunen och dess verksamheter. Är det något du skulle vilja ha? (Flera svar kan markeras)

 • Ja, via sms  24 %
 • Ja, nyhetsbrev via mejl 43 %
 • Nej 25 %
 • Vet inte 17 %

Ta del av Eslövs resultat på SCB:s webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window