Polisens trygghetsmätning i Eslövs kommun 2023

Kommuninvånarna upplever Eslövs kommun som relativt säker och trygg. Det visar Polisens och Eslövs kommuns gemensamma trygghetsmätning. Årets resultat är det bästa sedan 2016 och har förbättrats tydligt jämfört med förra året. Det finns dock områden där den upplevda tryggheten behöver förbättras och där lokalpolisen i samarbete med kommunen planerar en rad extra insatser.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Känslan av säkerhet respektive otrygghet skiljer sig mycket åt på olika områden i kommunen. I Eslövs centrum och området Berga upplever många kommuninvånare att det finns missbruksproblem och utomhusstörningar i form av personer som bråkar och stör ordningen.

Den upplevda otryggheten är påtaglig i dessa områden. Kommunen och Polisen bedriver ett intensivt arbete med att öka säkerheten och tryggheten i centrum och kommer framöver även att arbeta för fler riktade insatser i Berga-området för att öka säkerheten och tryggheten även där.

Eslövs kommun är numera indelad i sex områden, där 300 boende i varje område har fått möjlighet att delta i trygghetsundersökningen. Delområdena är: Eslövs tätort, Eslövs centrum, Sallerup, Berga, Rönneberga samt landsbygden.

1 800 invånare har fått chans att vara med

Trygghetsmätningen genomförs årligen i 58 kommuner i polisregion Syd.

I Eslövs kommun får 1 800 slumpvis utvalda medborgare mellan 16 och 85 år möjlighet att svara på frågor om hur de upplever tryggheten i sitt eget närområde.

Genom att dela med sig av sina upplevelser är de med och påverkar Polisens och kommunens trygghetsskapande arbete.
Resultatet av enkäten sammanställs och ger ett index på varje fråga mellan 0 och 6, där ett lågt resultat är bättre än ett högt.

Eslövs tätort

Resultatet för området Eslöv tätort – där hela tätorten ingår förutom centrum, Sallerup, Berga och Rönneberga – har ett totalindex på 2,54, jämfört med föregående års 3,22.

Fortfarande är dock siffran hög när det gäller utomhusstörningar och den konkreta känslan av otrygghet. Detta trots att indexnivån markant sjunkit sedan fjolårets mätning. På övriga delar märks en förbättring inom samtliga områden.

Eslövs centrum

I delområde Centrum, som är ett helt nytt område i trygghetsmätningen, hamnar index på 3,59. Här uppger deltagarna i undersökningen problem på allvarlig nivå när det gäller utemiljö, utomhusstörningar och en konkret känsla av otrygghet.

Med anledning av fjolårets höga index i tätorten intensifierade Polis, kommun och näringsliv tillsammans det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i centrala Eslöv.

Under året har polisen ökat sin närvaro i centrala Eslöv markant och bland annat har den öppna droghandeln i det närmsta försvunnit helt i centrum.
Kamerabevakningen kommer att utökas och inom kort installeras fem fasta kameror i centrum.

I somras genomfördes dessutom en mycket framgångsrik och omfattande myndighetsgemensam tillsyn av näringsidkare i centrum.

För att ytterligare öka säkerheten och tryggheten i centrum satsar kommunen, Polisen och företagen på arbetsmetoden platssamverkan med hjälp av stiftelsen Tryggare Sverige.

Sallerup

I delområde Sallerup hamnar index 1,73 jämfört med 2,32 i fjol. Glädjande nog minskar den upplevda otryggheten inom samtliga områden.

Den störst förändringen noteras när det gäller den konkreta känslan av otrygghet, som minskat markant. Det bidrar även till att antalet personer minskat som tidigare uppgett att de avstått från någon typ av aktivitet på grund av att de känt sig otrygga.

Berga

I delområde Berga noteras en generell förbättring mot fjolåret från 3,05 till 2,76.

Dock noteras ett högt problemindex när det gäller missbruk. Även den konkreta känslan av otrygghet ligger fortfarande på höga nivåer. När det gäller utemiljön har det skett en tydlig förbättring, då man i tidigare mätningar upplevt större problem med skadegörelse och nedskräpning.

Rönneberga

I delområde Rönneberga – index 2,27, mot fjolårets 2,30 – syns en tydlig förbättring när det gäller utomhusstörningar. Oron att utsättas för brott ligger fortfarande på en låg nivå, men känslan av otrygghet när man vistas utomhus sen kväll är oroväckande hög.

Landsbygd

Delområde landsbygd – index 1,84. mot fjolårets 1,78 – ligger fortfarande på låga nivåer när det gäller otrygghet och utsatthet.

De problem man upplever är fortkörning, oro att utsättas för inbrott och polisens agerande mot problem. Polisen har haft och kommer fortsättningsvis att ha en ökad kontroll av fortkörare på landsbygden.

Polisen och Eslövs kommun har undertecknat nya medborgarlöften

Läs mer om den årliga trygghetsmätningen

Stor razzia mot tolv butiker och massageföretag i Eslövs centrum

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window