Över 200 Eslövsbor har bidragit till förslaget till nya Husarängen

Intresset är stort bland Eslövsborna för att vara med och påverka hur området kring Husarängen och Karlsrobadet ska utformas.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Hela 89 förslag har kommit in och över 200 personer har deltagit i den digitala medborgardialogen. Dessutom har många möten hållits fysiskt för att få in så många idéer och synpunkter som möjligt. I stort sett alla önskemål – utom några få – finns med i det förslag till en möjlig utveckling som nu går vidare till kommunstyrelsen.

Engagemanget kring utvecklingen av nya Husarängen är oerhört stort. Vi har fått in många spännande idéer som är viktiga underlag när vi beslutar om hur vi vill att området ska utvecklas och användas i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Det är stor variation på förslagen som kommit in från Eslövsborna – allt från skatebana, pumtrack för cyklister och padelbanor till idéer kring att utveckla områdets biologiska mångfald. I förslaget finns bland annat en slinga runt hela området med stationer för aktiviteter och lek för såväl barn som vuxna och hundar.

Delas upp i olika temaområden

Nya Husarängen har i förslaget delats upp i olika områden utifrån teman som kom upp i dialogen med allmänheten och områdets fysiska förutsättningar.

Översikt över de olika delarna i området, illustration av FOJAB
Översikt över de olika delarna i området, illustration av FOJAB

Fokus i den norra delen av parken är att bibehålla och utveckla områdets naturkaraktär. I de centrala delarna ligger fokus på idrott, park och lek.

Här presenteras en översiktsbild med beskrivningar av de olika delarna:

 

Husarängen, norra delen
Husarängen, norra delen. Illustration av FOJAB

1. Dammarna blir mer tillgängliga, viss gallring av vegetation, nya bryggor, plats för att håva mm.

2. Naturlek med grillplats, placeras med närhet till förskolan.

3. Den norra delen behåller sin naturkaraktär, befintligt höjdparti kan utvecklas till pulka- och solbacke.

4. Hundrastgård delad i två ytor. Placeras med närhet till aktivitetsslingan med agilityredskap.

5. Till den befintliga slingan läggs stationer med redskap och aktiviteter som kan användas för såväl barn, vuxna och hundar.

6. Kopplingen till den historiska Husarängen återskapas och utvecklas till en äng. En 7-manna gräsplan (ej inhägnad) integreras i den västra delen. Vid behov kan ytterligare en plan förläggas i den östra delen.

7. Ett trädäck för aktiviteter som yoga och dans.

8. En av parkens viktiga entrépunkter som utformas som en samlande mötesnod. Den innehåller klubbhus med plats för omklädning till såväl fotboll som andra besökare, servering, syskonhäng, lek och aktivitet. Norr om klubbhuset finns möjlighet att placera en byggnad som rymmer 6 bouleplaner (streckad). Ytan mellan byggnader kan användas som en generationsöverskridande mötesplats med utomhusbanor för boule och andra aktiviteter, ljusslingor över uteservering etc. Klubbhuset och den ev. boulebyggnaden placeras i en strål-form så att de bidrar till att bjuda in till parken. Förrådsbyggnad för gräsklippare och mindre parkeringsytor (ca 15-20p) har en grön inramning och förläggs i anslutning till entrén.

9. Ny belysning, lek och aktivitet längs stråket mellan planerna minskar barriäreffekten och lockar till ett ökat användande för alla som använder parken. B-planen görs om till konstgräsplan.

I den sydöstra delen föreslås att 4H-gården får vara kvar, och i söder är ambitionen att locka till rörelse och aktivitet även för den som inte är så van att röra på sig.

Här presenteras en översiktsbild med beskrivningar av de olika delarna:

Husarängen, södra delen
Husarängen, södra delen. Illustration FOJAB

10. 4H-gårdens funktioner finns kvar och kompletteras med grillplats vid gården. Hagar med djur som kan klappas.

11. En möjlig yta för odlingslotter i anslutning till aktivitetslingan och 4H-gården.

12. En samlad gräsyta för picknick, brännboll och annat. Den norra delen kan eventuellt behållas som hage och möjlighet att klappa djur.

13. Viktig entrépunkt! Passagen över Västergatan utformas som en lågfartszon, en upphöjd yta där rörelseflöden för gång- och cykel kan tas om hand på ett tryggt sätt.

14. En synlig och inbjudande aktivitet markerar parkens entré, förslagsvis en klätterskulptur.

15. Längs det nordsydliga stråket (Ängavägen) etableras en aktivitetsbård där olika aktiviteter integreras med mellanliggande planteringar. Förslag på aktiviteter uppifrån och ner: padel, klättning (fristående och på vägg som avskärmar padelbur), lek, utegym, pingis, skate och pumptrack.

16. Ängavägen smalnas av och genomfart tas bort. P-platser kan inordnas längs vägen och i den norra delen av aktivitetsbården (sammanlagt ca 40p). Parkering sker på grusad yta och med inramning av träd.

17. Den södra delen öppnas upp och blir tillgänglig för alla. Befintliga planer för beachvolley ligger kvar och kompletteras med en mindre läktare, en multiplan och olika mindre aktivitetsytor. En läktare kan anordnas längs kant. Multiplanen kan förberedas för att konstfrysas vintertid och kompletteras med en hårdgjord slinga som också kan frysas.

18. Badet kompletteras med fler ytor för lek och aktivitet i den norra delen och här kan det också rymmas en bana för äventyrsgolf. Träddungen med sittplatser i skugga ligger kvar i den södra delen. Parkeringsytan är oförändrad.

19. Befintlig parkyta med stora gräsytor som kan användas för t.ex. brännboll och att flyga drake.

 

Fantastiska möjligheter

Förslaget visar vilka fantastiska möjligheter vi har i området. Nu är nästa steg att arbeta vidare med vad som kan förverkligas, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Christine Melinder.

Det ambitiösa förslag som kultur- och fritidsnämnden beslutade om på onsdagskvällen har tagits fram av en bred arbetsgrupp. Stor hänsyn har tagits till Eslövsbornas önskemål.

Utgångspunkten var att att utveckla området till ett aktivt rekreationsområde med utomhusaktiviteter för alla.

Förslaget skickas vidare till kommunstyrelsen

Detta första förslag presenterades för kultur- och fritidsnämnden den 11 maj. Det skickas nu vidare till kommunstyrelsen för att ingå i budgetprocessen inför 2023 och kommande år. Där kommer det att användas som ett underlag för att besluta om utformningen av nya Husarområdet. Det kan antas i delar eller i sin helhet.

Att skapa omklädningsrum och toaletter till fotbollen och annan verksamhet har hög prioritet.

Det var i samband med att fotbollsklubben Eslövs BK:s klubbstuga förstördes i en brand 2021 som kommunen beslutade att se över hela området kring Husarängen och Karlsrobadet.

Tanken är att området ska utvecklas efter hand under en längre tid.

Läs fler nyheter om Husarängen

Dialogportalen ger alla chans att tycka till om Husarängen

Utveckling av Husarängen och Karlsrobadet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window