Möjligheten till ett nytt stadshus i Eslövs ska utredas vidare

Kommunstyrelsen beslutar att ett nytt stadshus i centrala Eslöv ska utredas vidare. Parallellt ska även möjligheten att bygga ett parkeringshus i centrum utredas.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– I nuläget handlar det om att utreda möjligheten att bygga ett nytt stadshus i anslutning till Badhusparken. Inga definitiva beslut är ännu tagna, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Oavsett vad de kommande utredningarna visar så kommer det att ta många år innan Eslöv eventuellt har ett nytt stadshus mitt i centrum.

– Det kan handla om åtta till tolv år innan ett nytt stadshus står klart. Det är viktigt att vi jobbar långsiktigt med frågan för att få ett så väl underbyggt beslut som möjligt, säger första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Viktigt med ett tidigt beslut

Det nuvarande stadshuset är över 40 år gammalt och behovet är stort av renovering och anpassning till en ändamålsenlig arbetsplats för över de 350 medarbetarna.

– Behovet av renovering kommer bara att öka med tiden. Oavsett vilket beslutet blir så måste vi göra vissa insatser i det nuvarande huset. Fördelen med att ta ett tidigt inriktningsbeslut om att bygga nytt, är att vi inte ska lägga mer resurser än nödvändigt på det gamla huset, säger Johan Andersson.

Badhusparken ska bevaras

Kommunstyrelsen sa vid sitt sammanträde den 5 mars ja till att gå vidare med majoritetens förslag till inriktningsbeslut.

Det innebär att utredningen ska koncentreras till ett nytt stadshus i anslutning till Badhusparken. Parken ska även i framtiden bevaras och utvecklas till en grön och tillgänglig plats som ska locka till umgänge och aktiviteter utomhus.

Enligt beslutet ska det framtida stadshuset vara en mötesplats ur ett demokratiskt perspektiv, där också kultur och föreningsliv kan mötas. Stadshuset ska gynna ett aktivt centrum och bidra till attraktiviteten i centrum.

– Vi får ibland till oss att det nuvarande stadshuset upplevs som låst och otillgängligt. Ambitionen är att våra invånare ska uppleva ett framtida stadshus som inbjudande och som en mötesplats för många. Exempelvis kan det finnas lokaler för olika sammankomster som också kan användas av föreningar, säger Catharina Malmborg.

Positivt för handeln och stadsmiljön

Att placera en så stor arbetsplats i Eslövs centrum kan också påverka handeln och den levande stadsmiljön positivt.

– Antalet som vistas i centrala Eslöv minskar i takt med att olika verksamheter drar ner. Människor är en förutsättning för ett levande och tryggt centrum och ger möjlighet för utbudet av butiker, restauranger och caféer att utvecklas, säger Johan Andersson.

Samtidigt ska trafikmiljön och parkeringsmöjligheterna i centrum utredas.

– I första hand ska vi titta på möjligheten att bygga ett parkeringshus vid Badhusparken som samtidigt skulle fungera som ett skydd mot järnvägen. Att kunna parkera smidigt i Eslövs centrum gynnar handeln och underlättar för både boende och besökare, säger Johan Andersson.

Eslövs nuvarande stadshus.
Eslövs nuvarande stadshus uppfyller inte kraven på säkerhet och möjligheten till moderna arbetssätt för de över 350 medarbetarna.

En modern arbetsplats

Eslövs nuvarande stadshus invigdes 1982. Behovet av renovering och modernisering är stort. Lokalerna behöver uppdateras till dagens och framtidens krav på en modern arbetsplats.

Bland annat handlar det om att anpassa till dagens säkerhetskrav och moderna arbetssätt, som digitala möten och arbete på distans. Betydligt fler personer arbetar idag i huset än vad det ursprungligen var avsett för.

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för att istället utreda möjligheten att renovera och anpassa det nuvarande stadshuset.

Utredning om Eslövs stadshus

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window