Utredning om Eslövs stadshus

Eslövs nuvarande stadshus är över 40 år gammalt och i behov av renovering och anpassningar till en modern och tillgänglig arbetsplats. Bygga nytt, modernisera det nuvarande huset till dagens krav eller bara göra de absolut nödvändigaste renoveringarna? En utredning om hur man kan gå vidare presenterades på januari månads sammanträde i kommunstyrelsen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Frågan bordlades och kommer att tas upp senare i kommunstyrelsen.

– Alla partier har fått den omfattande utredningen och har nu möjlighet att jämföra för- och nackdelar, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Kommunstyrelsen vill låta ärendet ta tid för att kunna ta ett så väl underbyggt beslut som möjligt.

– Detta är ett väldigt stort beslut. Oavsett hur vi går vidare så kommer det att ta många år innan vi har ett renoverat eller eventuellt nybyggt stadshus i Eslöv, säger kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Stort behov av modernisering

Eslövs nuvarande stadshus invigdes 1982 och är över 40 år gammalt. Behovet av renovering och modernisering är stort.

Lokalerna behöver uppdateras till dagens och framtidens krav på en modern arbetsplats.

Bland annat handlar det om att anpassa till dagens säkerhetskrav och moderna arbetssätt, som digitala möten och arbete på distans. Betydligt fler personer arbetar idag i huset än vad det ursprungligen var avsett för.

Dessutom fungerar lokalerna inte fullt ut för den som har speciella behov av anpassningar och hjälpmedel.

– Stadshuset är en av vår kommuns största arbetsplatser. Här jobbar idag 350 personer. Vi måste erbjuda en bra arbetsmiljö som följer lagar och regler. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla våra medarbetare och attrahera framtida anställda, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Modernisera kan vara mer kostnadseffektivt

Att modernisera det gamla stadshuset kan vara ett mer kostnadseffektivt alternativ, beroende på hur mycket man väljer att förändra. Klimatpåverkan blir också mindre om man inte bygger helt nytt.

För att få en tydlig bild av vad respektive alternativ innebär har en omfattande utredning gjorts.

Den utgår från det antal personer som idag jobbar i stadshuset plus tio procent, vilket innebär 386 personer. Lösningen måste vara hållbart över tid. Utredningen utgår ifrån att rådhuset kommer att fortsätta användas som ett komplement till stadshuset även i framtiden. Dessutom är tanken att bland annat Vård och Omsorgs administrativa personal som idag sitter på Vasagatan ska flytta in i stadshuset.

Många utmaningar

Att bara åtgärda det absolut nödvändigaste i dagens stadshus beräknas kosta 58 miljoner kronor.

Att renovera och bygga om stadshuset till nyskick beräknas enligt utredningen att kosta mellan 149 och 222 miljoner kronor.

Då finns ett antal utmaningar kvar som att själva byggnaden har begränsningar och att kommunens arkiv i källaren riskerar att drabbas av fukt. Huset är också byggt på en gammal deponi, men innan huset byggdes grävde man bort alla gamla deponerade sopar ner till naturliga fast lagrade jordlager där huset sedan skulle byggas. Under huset fylldes sedan upp med rena, tjänliga massor.

Skulle bidra till ett levande centrum

I alternativet att bygga nytt har utredningen tittat på att bygga ett stadshus vid Badhusparken i centrala Eslöv. Det alternativet beräknas kosta mellan 266 och 373 miljoner kronor.

Till det kommer behovet av ett parkeringshus för mellan 110 och 143 miljoner kronor. Det skulle i så fall behöva bära sina egna kostnader och finansieras med parkeringsavgifter.

En nybyggnation skulle innebära större låneskuld för kommunen, större klimatpåverkan vid byggnationen och att fler fordon skulle belasta Eslövs centrum.

Utredningen påpekar att ett centralt beläget stadshus skulle innebära att fler personer rör sig i och bidrar till ett levande och attraktivt centrum. Det skulle gynna handeln och serviceutbudet.

Stadshuset skulle också kunna inrymma andra verksamheter som till exempel lokaler för kulturverksamheter.

Ska utredas vidare

Det nuvarande stadshuset har ett bokfört värde på 25 miljoner kronor. Hur det skulle kunna användas eller eventuellt säljas ska ingå i den fortsatta utredningen.

Efter kommunstyrelsens kommande inriktningsbeslut behöver fler och djupare utredningar göras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window