Extra satsningar på 12,5 miljoner tack vare kommunens goda ekonomi

Eslövs kommun har fortsatt mycket god ekonomi. Över 25 år i följd har kommunen redovisat ett positivt resultat och för 2020 visar delårsprognosen på ett överskott på 52 miljoner kronor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson och vice ordförande Catharina Malmborg kan glädjas åt fortsatt mycket god ekonomi i Eslövs kommun.

– Det goda resultatet ger oss möjligt att redan i år göra extra satsningar som förstärker verksamheterna och som vi kommer att ha nytta av lång tid framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Kommunen satsar nu 12,5 miljoner kronor av överskottet för att redan i år genomföra åtgärder som stärker kommunen framåt.

– Kommunstyrelsen har beslutat att åtgärderna ska genomföras under 2020. Antingen ska det vara insatser som redan tidigare planerats för 2021 och nu kan tidigareläggas, eller åtgärder som kan effektivisera verksamheten och därmed minska kostnaderna i framtiden, berättar kommunstyrelsens vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Fokus för de extra pengarna är långsiktiga investeringar på digitalisering och satsningar på rent, snyggt och tryggt i vår kommun.

Satsning på digitalisering

Det innebär bland annat att 3,1 miljoner kronor satsas på extra IT-utrustning och digitala hjälpmedel som ska öka tryggheten och säkerheten inom demensvården och hemsjukvården.

Med hjälp av extrapengarna ska möjligheten till digitala möten i kommunens verksamhet stärkas och utrustningen förbättras i bland annat Medborgarhuset, stadsbiblioteket, Stadsmuseet och fritidsgården Gasverket.

Kameraövervakning på skolor

Inom ramen för de statliga extrapengarna planeras även bland annat kameraövervakning på flera högstadieskolor i kommunen, inventering av kulturmiljön i Marieholm och tillgänglighetsanpassning av kommunens webbplatser enligt det senaste webbdirektivet.

Dessutom finns det med åtgärder för att stärka grönområden och parker i kommunen.

I förslaget finns också satsningar som ska öka trevnaden och lyfta Eslövs som en attraktiv plats.

Mycket väl rustade för framtiden

Pengarna är ett resultat av det generella statsbidrag som regeringen delar ut till kommunerna. Staten har även kompenserat kommunen för sjuklönekostnader och svarar för en del av kommunens kostnader för sjukfrånvaro som kan kopplas till coronapandemin.

– Eslövs kommun ligger mycket väl till ekonomiskt och vi befinner oss i ett skede då många investeringar och nybyggnation av bland annat skolor och förskolor ska genomföras. Trots att vi befinner oss i en lågkonjunktur står vi mycket väl rustade att möta kommande utmaningar, säger Johan Andersson.

Såväl delårsbudgeten för första halvåret av 2020 som tilläggsbudgeten ska behandlas i kommunfullmäktige vid sammanträdet i oktober.

Delårsrapport Eslövs kommun 20-08-31

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window