Eslövsborna ökar åter i antal

Eslövs kommun ligger på fjärde plats i Skåne vad gäller befolkningsökning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som kvartalsvis redovisar befolkningsutvecklingen i landet. Många svenska kommuner brottas med allvarliga problem på grund av befolkningsminskningar. Majoriteten av de skånska kommunerna har dock en befolkningsökning första kvartalet 2019, men Eslöv har ökat allra mest, om man bortser från storstäderna Malmö, Lund och Helsingborg.

Under första kvartalet har Eslövs befolkning ökat med 120 personer, vilket alltså är den fjärde största ökningen i antal i hela Skåne, berättar Adam Sandgren, utvecklingsstrateg på tillväxtavdelningen, och tillägger att Eslöv nu har 33 677 invånare.

Två saker ligger bakom Eslövs tillväxt:

  • Ett positivt födelsenetto, fler Eslövsbor föds än dör.
  • Ett positivt flyttnetto, fler flyttar till än från Eslöv.
Adam Sandgren, utvecklingsstrateg på tillväxtavdelningen i Eslövs kommun.

Folkmängden har ökat från ungefär 25 000 invånare år 1968 till 33 677 invånare 2019, en ökning med 35 procent. Sedan millennieskiftet har befolkningen ökat stadigt, förutom mellan åren 2011 och 2012 då befolkningen enbart ökade med ett litet antal personer.

Befolkningsökning i Eslöv från åren 1968 till 2018.

– I Eslövs kommun är det 24 procent som är 0–18 år. 57 procent är i arbetsför ålder, det vill säga  19–64 år. 15 procent är 65–80 år och endast 4 procent är 81 år eller äldre. Precis som i övriga Sverige förväntas den äldre befolkningen öka, vilket kommer att ställa högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med en ökande äldre befolkning finns i samtliga svenska kommuner. Dock har Eslövs kommun relativt goda förutsättningar då vi har en yngre befolkning i dagsläget än många andra kommuner, berättar Adam.

Majoriteten av invånarna i Eslöv är i arbetsför ålder.

Ta del av mer statistik från Eslövs kommun här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window