Eslöv Sveriges tredje bästa kommun att jobba i

När kommunernas anställda själva får betygsätta sin arbetsplats får Eslöv höga poäng. Så höga att vi kan titulera oss den tredje bästa arbetsplatsen bland svenska kommuner. – Det är mycket glädjande! Våra anställda ska känna sig stolta, för de gör ett oerhört fint arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommuns personalbokslut 2018Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som via en enkät mäter de kommunanställdas engagemang, även kallat HME-index.

Till exempel upplever en mycket hög andel av medarbetarna i Eslöv sitt arbete som meningsfullt och uppger att de är väl insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av dem i arbetet.

– Våra medarbetare är delaktiga och engagerade. De trivs och utvecklas. Eslöv ligger sedan 2015 över genomsnittet i jämförelse med andra kommuner i SKL:s mätningar. Att vi hamnar så högt som trea i hela landet bland kommuner som deltagit 2017-2018 känns fantastiskt, säger Eslövs kommuns HR-chef Anna Nordén.

Fler, friskare och mer jämlika

I personalbokslutet för 2018 framgår att kommunens medarbetare under perioden 2014–2018 blivit fler, friskare, jämlikare, yngre och har bättre betalt än tidigare.

Förra året arbetade kommunens anställda totalt nästan fem miljoner timmar. 19 procent är män, vilket är en ökning med två procent från tidigare år. Många medarbetare finns inom utbildning och omsorg där fortfarande en majoritet är kvinnor.

Medelåldern för kvinnlig anställda är 42,6 år, jämfört med 49,9 år 2014, och för männen 42,6 år jämfört med 50,8 2014. Medellönen för tillsvidareanställda är 30 076 kronor i månaden, en ökning med 1 561 kronor på fyra år.

Satsar på de anställdas hälsa

Eslövs kommun arbetar mycket målmedvetet med att de anställda ska må bra. Sjukfrånvaron minskar och stora satsningar görs både på förebyggande hälsoarbete och på att få långtidssjukskrivna tillbaka i arbete.

– Kommunen arbetar i nära samarbete med företagshälsovården och Försäkringskassan. Resultatet är att långtidsfrånvaron minskat med 5,5 procent under mandatperioden. Dessutom har trenden med ökade sjuktal brutits och fortsätter att sjunka, berättar Anna Nordén.

– Den lägre sjukfrånvaron betyder att våra kommunanställda arbetade 32 000 fler timmar än året innan.

Hälsomiljonen är en satsning där en miljon kronor under året satsas på förebyggande hälsoinsatser bland de anställda. Verksamheter och arbetsgrupper kan ansöka om stöd att genomföra olika insatser i förebyggande syfte.

– Vårt fokus är att tänka förebyggande och fånga upp medarbetare i riskzonen i god tid. Förra året kunde vi tack vare hälsomiljonen genomföra en rad projekt i alla delar av kommunens organisation. Det handlar bland annat om stresshantering, konfliktlösning eller om att hantera oro för hot och våld på jobbet.

Attraktiv arbetsgivare

Anna Nordén menar att personalbokslutet är ett kvitto på att Eslövs kommun är på rätt väg.

– Hur stolta vi än är över det fina resultatet så finns det mycket mer att göra. Vi vet att det offentliga Sverige kommer att behöva 500 000 nya medarbetare i en nära framtid. 300 000 av dem för att ersätta personal som lämnar till exempel på grund av pension. 200 000 är helt nya anställda som krävs i takt med att vi blir fler både äldre och yngre, vilket bland annat kräver mycket personal inom barnomsorg, skola och vård.

– Vi kommer att behöva konkurrera med andra kommuner och då känns det bra att vi ligger så fint till som en attraktiv arbetsgivare, säger Anna Nordén.

Personalbokslutet har godkänts av kommunstyrelsen och ska tas upp i kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni.

Personalbokslut Eslövs kommun 2018

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window