Alla verksamheter ska göra åtgärdsplan för ekonomin

På torsdagen hölls ett extra sammanträde i kommunstyrelsen för att diskutera den ansträngda ekonomiska situationen som drabbar Eslöv och alla andra kommuner. Kommunstyrelsen och alla kommunens åtta nämnder har fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Enligt den ekonomiska prognosen kommer Eslövs kommun att få ett underskott på ca 100 miljoner kronor 2023 och ungefär lika mycket 2024. Från 2025 beräknas underskottet plana ut något, men det handlar fortfarande om stora belopp.

Orsaken är ett nytt pensionsavtal för kommunens anställda. Pensionsavtalet är kopplat till inflationen som driver upp kostnaderna. Samtidigt stiger energikostnaderna, räntorna och många andra kostnader.

Alla kommuner drabbas

– Vi delar detta med alla andra kommuner i Sverige. Situationen måste tas på största allvar. Alla nämnder har i uppdrag att till den 31 januari 2023 ta fram en åtgärdsplan. Alla våra nämnder behöver jobba gemensamt för att få kommunens ekonomi i balans senast till 2024, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Parallellt med uppdraget till nämnderna – som ansvarar för kommunens verksamheter som skolor, omsorg, socialtjänst och offentlig miljö – beställer Eslövs kommun en ekonomisk analys av SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Med hjälp av SKR ska Eslöv få en tydligare bild av kommunens ekonomi. Bland annat genom att titta på andra kommuner av samma storlek och karaktär.

Måste få ner kommunens kostnader

– Vi måste få ner kommunens kostnader långsiktigt, även om prognosen inte pekar på lika stora underskott 2025. Vi behöver få en totalbild av kommunens samlade ekonomi. Kan vi lära något av andra kommuner genom att jämföra våra kostnader så är det bara positivt, säger Johan Andersson.

Det är i dagsläget inte klart hur den politiska majoriteten kommer att formeras efter valet. De nya nämnderna börjar sitt arbete den 1 januari och kommer att få ta besluten om sparåtgärder utifrån nämndernas egna bedömningar och SKR:s analys.

– Det är respektive nämnd och förvaltning som bäst känner sin egen verksamhet och därmed kan göra bedömningar av var det går att spara för att det ska vara minst kännbart för våra medborgare. Ett stort och genomgripande arbete behövs och det måste få ta sin tid. Tills de nya nämnderna är på plats, är det vår uppgift i den nuvarande politiska majoriteten att leda arbetet, säger kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Bred politisk uppslutning krävs

Vid kommunstyrelsens extra sammanträde den 15 september var partierna i huvudsak överens om hur arbetet kring ekonomin ska gå vidare. Bara Vänsterpartiet avstod från att ställa sig bakom beslutet att ge nämnderna i uppdrag att göra en åtgärdsplan.

– Ju mer vi är överens desto bättre. Bred politisk uppslutning är det bästa för vår kommun i det här läget. Alla nämnder måste bidra och tjänstepersonerna och kommunens ledningsgrupp är viktiga, eftersom de bäst känner alla delar av våra verksamheter, säger Catharina Malmborg.

Skattehöjning diskuterades inte

Vid det extra sammanträdet diskuterades inte att höja kommunalskatten.

– I dagsläget finns inga förslag på skattehöjningar. Det är det sista vi vill ta till. Invånarna har redan drabbats av höjda kostnader av exakt samma anledningar som kommunen. Främst skulle det drabba låg- och medelinkomsttagare som redan har det tufft. Därför är vi försiktiga med skattehöjningar. Dock kan det bli aktuellt att titta på det om de nödvändiga besparingarna går för hårt åt verksamheterna, säger Johan Andersson.

Eslövs kommun har haft mycket god ekonomi under många år. Under de åren har en del av överskottet satts av i den så kallade resultatutjämningsreserven som det nu kan bli aktuellt att använda.

– Det finns ungefär 130 miljoner kronor i resultatutjämningsreserven. De pengarna kan vara till hjälp nu men de täcker inte hela kostnadsökningen, säger Catharina Malmborg.

Hela ekonomiska läget har förändrats

Johan Andersson konstaterar att det ekonomiska läget tills nyligen såg väldigt bra ut för Eslövs kommun, men det är förändrat nu.

– Läget i världen med inflation, stigande priser och höjda räntor beror till stor del på kriget i Ukraina. Nu är det viktigt att hela kommunen arbetar tillsammans och att alla bidrar.

Fler åtgärder krävs för att få ekonomin i balans

Kommunens förvaltningar och nämnder

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window