Fler åtgärder krävs för att få ekonomin i balans

De åtgärder som kommunens samtliga verksamheter har tagit fram räcker inte för att få kommunens ekonomi i balans. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill därför att samtliga nämnder – utom vård- och omsorgsnämnden – ska jobba fram ytterligare åtgärder. Dessutom har man beslutat att använda hela kommunens resultatutjämningsreserv på 135 miljoner kronor, uppdelat på 2023 och 2024.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi bedömer att vi redan nu behöver gå ut till våra verksamheter med beskedet att ytterligare åtgärder behövs för att få kommunens ekonomi i balans till år 2025, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Redan i höstas stod det klart att Eslöv – precis som alla landets övriga kommuner – stod inför stora ekonomiska utmaningar. Bland annat på grund av världsläget, ökande kostnader och skenande inflation.

Måste effektivisera lika mycket till

Kommunstyrelsen gav då alla politiska nämnder i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för sin verksamhet. Målet var att totalt få ner kostnaderna för 2023 och 2024 med 100 miljoner kronor. Från 2025 beräknas kostnadsläget lätta och ha stabiliserats.

Nämnderna tog fram förslag på åtgärder motsvarande cirka 30 miljoner kronor för 2023.

– Trots alla verksamheters ansträngningar kan vi konstatera att det inte räcker. Vi måste effektivisera lika mycket till och därför lägger vi nya ekonomiska mål för nämnderna, säger Johan Andersson.

Vård- och omsorgsnämnden slipper fler åtgärder

Kravet inför vårens budgetberedning till år 2024 är att kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden ska minska sina kostnader motsvarande 5,1 procent per nämnd.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska minska sina kostnader med motsvarande 3,6 procent, kultur- och fritidsnämnden 2,1 procent och barn- och familjenämnden 1,8 procent.

Vård- och omsorgsnämnden får inga nya besparingskrav då nämnden redan beslutat om ett omfattande åtgärdsprogram.

Alla måste hålla sin budget

– Det blir tufft och dessa siffror gäller under förutsättning att alla nämnder håller sina budgetramar och genomför de kostnadsreduceringar de redan beslutat om, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

För att få budgeten i balans till 2025 kommer kommunen att för första gången utnyttja resultatutjämningsreserven, RUR:en. Hela reserven på 135 miljoner kronor kommer att användas under 2023 och 2024.

Ytterligare avsättning till RUR:en planeras också efter bokslutet för 2022.

Detta är en resultatutjämningsreserv

I resultatutjämningsreserven avsätter kommunen medel vid överskott. Eslövs kommun har under många år haft ett positivt resultat och har därför 135 miljoner kronor i resultatutjämningsreserven.

Syftet med reserven är att ge kommunen viss möjlighet att utjämna intäkter över tid och därigenom möta variationer i konjunkturen. I första hand ska reserven användas för att reglera underskott i bokslut till följd av konjunkturnedgång, minskade skatteintäkter eller ökade kostnader under året till följd av en konjunkturförsvagning. Om årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. kan medel tas ur reserven för att komma upp till balans.

Alla verksamheter ska göra åtgärdsplan för ekonomin

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window