Utredning om Eslövs bangård

Som en del av arbetet med att utveckla östra Eslöv har Eslövs kommun låtit ett oberoende konsultföretag titta på om delar av bangårdsområdet skulle kunna flyttas till något annat ställe. Anledningen är att kommunen vill att det närliggande området ska användas för bostäder och kontor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Bangården ägs av Trafikverket och ligger mitt i centrala Eslöv. Det används idag som timmerupplag och omlastning för skogsindustrikoncernen Södra.

Järnvägen var anledningen till att Eslöv växte snabbt under 1800-talet och blev stad 1911. I takt med att staden förändras, behöver vi ta hänsyn till både järnvägens betydelse för kommunen och förutsättningarna för att utveckla Eslöv. Därför gör vi den här utredningen, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Flygbild över bangården med spår med stationen och alla spåren. Bebyggelse på båda sidor om spårområdet.
Eslövs bangård med stationen uppe till vänster i bilden.

1 100 timmerlaster

Årligen inkommer med lastbil 1 100 timmerlaster från hela Skåne till centrala Eslöv. Södra ställer sig positiv till planerna på att flytta området, då verksamheten orsakar mycket buller och det skulle uppstå trafikproblem om det byggs bostäder och kontor i närheten.

Eslövs kommun har ett samverkansavtal med Trafikverket som innebär att kommunen får lov att utreda ett område som inte ägs av kommunen men som påverkar kommunens utveckling. Trafikverket har deltagit i utredningen.

Närhet till stambanan är viktigt

Utredningen har handlat om att eventuellt hitta en ny plats för godsmottagning/lastzon i anslutning till Södra stambanan. Närheten till tågspåren är viktig, då det skånska timret sänds vidare med tåg till sågverk utanför Skåne.

Att de här viktiga transporterna flyttas till en mindre central plats skulle vara att föredra om vi ska kunna utveckla östra Eslöv enligt planen, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens först vice ordförande.

Norra eller södra Eslöv

Utredningen pekar ut två intressanta områden för en flytt; ett i norra och ett i södra Eslöv. Det norra området ägs av Trafikverket och används idag för uppställning av arbetsfordon. Det södra området ägs av Eslövs kommun och ligger ute vid Ellingevägen.

Utredningen har skickats till Trafikverket som nu ska granska den och komma med synpunkter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window