Stort intresse för att bygga på Föreningstorget

I juni 2017 vann den nya detaljplanen för Föreningstorget laga kraft och i mitten av januari 2019 bjöd Eslövs kommun in byggföretag och exploatörer till en markanvisningstävling för cirka 100 bostäder på Föreningstorget.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Marknadsanvisningstävlingen är den största hittills i Eslöv. Tanken är att omvandla Föreningstorget från en öppen parkeringsyta till ett nytt kvarter med bostäder och centrumverksamhet. Här ska också finnas ett mindre torg som avslutar Kanalgatans stråk från Stadsparken.

Den 8 mars var sista dag för intresserade exploatörer att lämna in intresseanmälan där både en detaljerad konceptbeskrivning och ett angivet pris för området skulle anges.

Bredd och variation bland bidragen

Åsa Simonsson, chef på tillväxtavdelningen, berättar att markanvisningen nu har gått in i nästa fas där de inkomna förslagen ska utvärderas. Intresset har varit över förväntan.

Vi har fått in hela tio bidrag från både stora och mindre aktörer, från såväl byggföretag som arkitektbyråer. Bidragen visar både bredd och variation såväl vad gäller hustyp och upplåtelseform som gestaltningsbeskrivning, parkeringslösningar och grönytor, vilket är jätteroligt.

Tre till fem bidrag väljs ut i nästa steg

Nu pågår juryarbetet med att välja ut de tre till fem bidrag som kommer att gå vidare till steg 2. Aktörerna bakom de utvalda förslagen kommer att erbjudas att utveckla sina förslag. Beslut om vilka som går vidare meddelas i början av maj och då endast till dem som deltagit i tävlingen. I övrigt råder sekretess.

Eslöv har som mål att växa genom en hållbar förtätning. I bedömningskriterierna kommer vi att titta närmare på hur tävlingsbidragen fokuserat på grönytor och vatten, på parkering och mobilitetslösningar, men även på hustyp och upplåtelseform och gestaltning och kvalitet. berättar Åsa Simonsson vidare och förklarar att alla dessa aspekter vägs samman med förslagens genomförbarhet och pris.

Tidplan:

30/4 Kommunstyrelsens arbetsutskott tar beslut om vilka bidrag som går vidare. Bidragslämnarna meddelas först efter att protokollet blivit justerat och därmed vunnit laga kraft, runt den 8/5.

16/8 Sista dag för inlämning i steg 2.

Hösten 2019 presenteras det vinnande förslaget

Juryns sammansättning:

  • Chefen för tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret, Åsa Simonsson (ordf.)
  • Två representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen har utsett Johan Andersson (S) och Madeleine Atlas (C) till politiska representanter.
  • Helene Nordin, landskapsarkitekt Eslövs kommun
  • Torsten Helander, planarkitekt Eslövs kommun
  • Åse Dannestam, hållbarhetssamordnare Eslövs kommun

Läs mer här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window