Skolinspektionen ger Eslövs kommuns grundskolor ett gott betyg

I september besökte Skolinspektionen Eslövs kommuns grundskolor för att inspektera verksamheten och visa på utvecklingsområden. Skolinspektionen har nu sammanställt sin granskning, som överlag är positiv till Eslövs kommuns arbete. I granskningen har bland annat ingått att intervjua förvaltningschef, grundskolechef, rektorer och politiker. Granskarna har också tagit del av kommunens inskickade dokumentation.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Här följer en sammanfattning av rapporten.

Eslövs kommun…

  • gör relevanta analyser av studieresultat och resultat av elevernas trygghet
  • har vidtagit relevanta åtgärder för elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål
  • gör analyser av skillnader i studie- och trygghetsresultat mellan skolor och söker aktivt förklaringar till dessa
  • har uppmärksammat skillnader mellan flickor och pojkars studieresultat.

Stort fokus på matte

Studieresultaten i matte har under en längre tid varit lägre än i övriga ämnen, även om de ligger i linje med hela landets resultat.

– Vi har tillsatt en matematikutvecklartjänst för att kartlägga, utreda och utveckla undervisningen i ämnet. Målet är att på sikt öka studieresultaten, berättar Kerstin Melén-Gyllensten, förvaltningschef för Barn och Utbildning.

Kommunen satsar även på fortbildning för matematiklärarna, en kvalitetssäkringsrutin av undervisningen, ett genomarbetat arbetssätt genom hela skolgången och ett språkutvecklande arbetssätt.

Ett blandat resultat av tryggheten

Kommunen använder sig av Skolinspektionens enkät för årskurs 5 och 9 för att undersöka trygghet. Kommunen gör också egna enkäter för årskurs 3–9.

För elever i årskurs 1–2 används andra tillvägagångssätt, bland annat genom elevråd, bildbaserade enkäter, trygghetsvandringar eller genom att skolkuratorn och skolsköterskan gör klassbesök och pratar om trygghet.

Samarbete med vårdnadshavare

På två skolor har eleverna känt sig mindre trygga. Förklaringen är bland annat att skolan inte har kunnat möta ett antal elevers stödbehov. På båda skolorna har resultatet lett till ett omfattande samarbete med vårdnadshavare och andra aktörer. På den ena skolan har även en biträdande rektor tillsatts.

Extra hög trygghet på två skolor

Två andra skolor har ett högt trygghetsresultat. På den ena skolan har ledningen arbetat mycket med att skapa en skola som personal och elever är stolta över. Skolan har också fått nya, större och bättre lokaler som ger mindre trängsel.

Satsning på elevhälsa

På den andra skolan är det höga trygghetsresultatet ett resultat av ett långsiktigt värdegrundsarbete. Lärarna och eleverna har pratat mycket om hur de ska bemöta varandra och lärarna har haft fokus på att se och uppmärksamma eleverna och deras mående.

Alla skolor i kommunen har även fått ökad tillgång till elevhälsopersonal, som också har gett ett positivt resultat.

Åtgärder för elever med sämre förutsättningar

Kommunen har jobbat mycket med att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål. Det gäller främst nyanlända elever, elever med låg skolnärvaro och elever med neuropsykiatriska diagnoser som inte når behörighet till gymnasiet. I dessa fall har kommunen riktat och tillsatt resurser, såsom förstelärare i svenska som andraspråk, matematiklärare och biträdande rektorer.

Satsning på språk

Ett samarbete med Skolverket har inletts för att arbeta med nyanlända och flerspråkiga elevers utbildning, bland annat med utbildning av chefer och personal på skolorna.

Grundskolechefen har även tillsatt ett språkutvecklingscentrum. Där arbetar modersmålslärare och studiehandledare med frågorna.

ELOF-pedagog stöttar

På de högstadieskolor där det finns elever med lång och ofrivillig frånvaro har en ELOF-pedagog (elever med lång ofrivillig frånvaro) tillsats. Denna pedagog har till uppgift att stötta elever med hög frånvaro. ELOF-pedagogen har en viktig roll i det förebyggande arbetet för att få en högre närvaro.

– Det finns ett behov att skapa meningsfullhet, motivation och tilltro till framgång för eleverna, säger Kerstin Melén-Gyllensten.

Kommunen jobbar även med en närvarotrappa, som ska skapa ett gemensamt arbetssätt kring elevernas närvaro.

Skillnader i resultaten för pojkar och flickor

Eslövs kommun behöver utveckla sitt analysarbete till att också omfatta förklaringar skillnaderna i studieresultaten och trygghetsresultaten mellan flickor och pojkar, menar Skolinspektionen.

– Vi har uppmärksammat att det finns en del skillnader mellan pojkar och flickor i dessa frågor. Det är något vi kommer att jobba med framöver. Vi behöver ta reda på varför det är så och vilken typ av förbättringsåtgärder vi kan ta till, avslutar Kerstin Melén-Gyllensten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window