Satsningar på skolan i majoritetens budgetförslag

Den styrande majoritetens förslag till budget 2024 innehåller bland annat satsningar på skola, landsbygd och hållbarhetsfrågor. Inför nästa år ser läget något ljusare ut och majoritet föreslår att skatten lämnas oförändrad.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I förslaget prioriteras 12 miljoner kronor till barn- och familjenämnden för att stärka skolresultaten. Även om skolan får mer pengar så kvarstår utmaningen med att antalet elever minskar vilket ger skolan mindre pengar totalt.

Oförändrad skatt föreslås

Majoritetspartierna – Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna – föreslår att skatten lämnas oförändrad. Totalt över året räknar man med att nå ett nollresultat.

I förslaget till budget ingår även satsningar på landsbygden, framför allt i form av gång- och cykelvägar, bredband och byte av gatubelysning. Fem miljoner kronor föreslås till bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Även barn och ungas fritid är ett prioriterat område. Det innebär till exempel att kultur- och fritidsnämnden får totalt en halv miljon för event- och kulturprogram och för skötsel av idrottsplatser.

Nya lokaler till Kulturskolan

I budgetförslaget finns även pengar avsatta för att bygga nya lokaler till Kulturskolan.

Även hållbarhetsfrågor lyfts i förslaget och hanteringen av framtida skyfall är en prioriterad fråga. Konkret innebär det att ombyggnaden av Kanalgatan etapp ett och två får grönt ljus och att även gatorna runt Föreningstorget ska byggas om för att klara större mängder vatten.

Fullmäktige beslutar

Majoritetens budgetförslag beslutades på kommunstyrelsens sammanträde den 31 oktober.

På mötet lade Sverigedemokraterna fram ett eget budgetförslag med oförändrad skattesats. Vänsterpartiet lämnade ett ändringsyrkande med höjd skatt. Övriga partier biföll förslaget om oförändrad skatt.

Centerpartiet och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet om budgeten.

Förslagen till budget 2024 ska behandlas på kommunfullmäktiges möte den 23 november.

Läs mer om kommunstyrelsen

Läs mer om kommunfullmäktige

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window