Samarbete för en inkluderande fritid

Länsstyrelsen har beviljat 725 000 kronor till projektet Min väg till engagemang i Eslöv. Projektet kommer att drivas tillsammans med Rädda Barnen och Skåneidrotten. Tanken med projektet är att det ska bli lättare för underrepresenterade grupper i föreningslivet att hitta vägar för att engagera sig, och de föreningar som vill arbeta inkluderande ska få stöd i sitt arbete.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Min väg till engagemang i Eslöv syftar till att ge möjligheter för nyanlända barn och unga att delta i olika fritidsaktiviteter. Projektet skapar förutsättningar för en god hälsa och ökad integration. På sikt motverkar det även utanförskap. En annan grupp som projektet riktar sig till är barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som även de i stort är underrepresenterade i föreningslivet.

Förhoppningen är att vi ska kunna hjälpa dem som står långt ifrån föreningslivet och föreningslivet att hitta till varandra.

Stärka långsiktig integration

Eslövs kommun är en del av samverkansprojektet BOSS (Bred Operativ Strategisk Samverkan)  som Kommunförbundet Skåne driver  tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne och 16 av Skånes kommuner. Projektet drogs igång 2016 för att tillsammans hitta nya sätt att arbeta för att stärka den långsiktiga integrationen av ensamkommande barn och unga.

– Från arbetet i BOSS såg vi att vår förvaltning Kultur och Fritid har en viktig roll att spela. Om vi kan komma in tidigt i mötet med nyinflyttade i Eslöv och jobba kvalitativt med dem som är underrepresenterade i föreningslivet, kan vi på ett bättre sätt erbjuda dem en meningsfullare fritid och i förlängningen ett rikare liv, säger Johan Plambeck, utvecklingschef på Kultur och Fritid.

Lika värderingar

Inom ramarna för projektet kommer processledare att anställas av Rädda Barnen, vilka kommer att arbeta tätt med olika verksamheter i Eslöv. Fokus kommer å ena sidan att ligga på att träffa nyinflyttade i Eslövs kommun och barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bygga relationer och utifrån individernas engagemang och intresse introducera dem för föreningar som kan vara intressanta i sammanhanget. I uppdraget som processledare ingår också kontakt och stöd till lokala föreningar som vill arbeta med inkludering.

– Vi är väldigt glada för att vi kan dra igång detta arbete. Det känns naturligt eftersom våra värderingar om allas lika värde och ett inkluderande fritidsliv går hand i hand med både Rädda Barnens och Skåneidrottens värdegrunder, säger Johan Plambeck.

– Förhoppningen är att vi ska kunna hjälpa dem som står långt ifrån föreningslivet och föreningslivet att hitta till varandra, fortsätter han.

Underlättar samarbete

Samarbetet med Rädda Barnen och Skåneidrotten är ett så kallat IOP-avtal, som står för idéburet offentligt partnerskap. Syftet med IOP-avtalen är att göra det smidigare för kommuner och idéburna organisationer att samarbeta. Eftersom nya situationer och behov från kommuninvånare kan kräva nya sätt att arbeta, innebär partnersavtalet att resurserna kan används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Projektet kommer att drivas under hösten 2018 och våren 2019 med förhoppningen att det kan förlängas ytterligare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window