Polisens trygghetsmätning i Eslövs kommun 2021

Resultatet för polisens trygghetsmätning 2021 – i samarbete med kommunen – visar ett marginellt sämre resultat än året innan. Totalindex för Eslövs kommun är 2,16 jämfört med 2,26 för 2020. – Invånarnas trygghet har högsta prioritet. Därför jobbar vi tillsammans med polisen och många andra för att skapa en kommun där alla känner sig trygga och välkomna, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ett 30-tal deltog i trygghetsvandringen i centrala Eslöv den 2 december.

1 500 slumpvis utvalda medborgare i Eslövs kommun fick årets trygghetsmätning från polisen i brevlådan. Av dem har ungefär hälften, 815 personer, valt att svara på frågorna om hur de upplever tryggheten där de bor.

Undersökningen visar medborgarnas upplevda trygghet, och bygger alltså på en känsla och inte konkreta fakta eller statistik på anmälda brott.

– Ofta skiljer sig människors upplevelse från vad som faktiskt inträffar. Till exempel svarar många att de känner sig otrygga när de rör sig utomhus när det är mörkt, men faktiska brott kopplade till överfall och misshandel är väldigt få i Eslövs kommun. Det är alltså en subjektiv känsla, men vi tar den på största allvar. Människor ska kunna känna sig trygga och därför jobbar polisen och kommunen tillsammans med trygghetsskapande åtgärder, säger kommunpolis Mats Odestål.

Olika problem i olika områden

För att få bättre statistik att jobba med bryts frågorna ner till fem delområden: Kommunen totalt, landsbygden, tätorten, stadsdelarna Berga, Rönneberga och Sallerup.

– Det hjälper oss att få en bättre bild av vilka problem som upplevs starkast i respektive område. Inte oväntat ser vi att problemen är ganska olika i tätorten jämfört med landsbygden, säger Mats Odestål.

De störningar som får röda siffror i Eslövs tätort är ungdomsgäng som upplevs störa ordningen, buskörning med mopeder, oro för att bli överfallen, oro för att åka buss eller tåg och att vistas utomhus ensam sen kväll.

På Berga upplevs narkotikapåverkade personer utomhus och att bostäder är tillhåll för missbrukare som allvarliga problem. Även nedskräpning uppges av många som ett stort problem.

Fler områdespoliser

På landsbygden får två områden röda siffror: Bilar som kör för fort och 38 procent säger att de upplever att polisen inte bryr sig om de lokala problemen.

– Jag kan förstå den känslan. Vi på polisen fördelar våra resurser där de behövs bäst. På landsbygden rör vi oss ofta nattetid då till exempel majoriteten inbrott sker. Det kan göra att de boende inte upplever oss som speciellt närvarande, säger Mats Odestål.

I januari kommer antalet områdespoliser att utökas, som uteslutande ska jobba med trafikproblematiken och mot ungdomar i mellanskåne.

Polisen inväntar även godkännande att sätta upp bevakningskameror i Eslövs centrum. Kamerorna får sitta uppe i 90 dagar och gör att polisen dels kan koppla upp sig vid pågående störningar och dels kan gå tillbaka och titta på inspelningar om något inträffat.

Jobbar tillsammans för tryggheten

– Kommunen, polisen, och även andra grupper som föreningar, fastighetsägare och bostadsbolag, jobbar nära tillsammans för att skapa trygghet för våra medborgare, säger Johan Andersson.

Bland annat genomförs trygghetsvandringar just nu i Eslövs tätort. Medborgare har bjudits in att delta i en fysisk vandring tillsammans med representanter för polisen, räddningstjänsten och kommunen där de kan peka ut platser som upplevs som otrygga.

Det går också bra att lämna synpunkter digitalt via en interaktiv karta.

– Vi vet att känslan av trygghet ökar om fler rör sig utomhus. Därför planerar vi aktiviteter som lockar ut människor. Tillsammans med bussbolagen ser vi över om det behövs speciella åtgärder vid hållplatserna, kommunens nya trafikplan innefattar en rad åtgärder för att öka trafiksäkerheten och en kampanj mot nedskräpning planeras, säger Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande (M).

Belysning bevaras på landsbygden

På landsbygden genomförs en insats för att bevara och byta ut gatubelysningen i byarna.

Varje vecka träffas också representanter för kommunen, polisen, räddningstjänsten, bostadsbolag, bevakningsföretag och fritidsgården för att sätta fokus på små och stora problemområden. Avsikten är att tidigt fånga upp om något inträffat eller om till exempel ett områden behöver extra insatser.

– Tillsammans är vi extra uppmärksamma och samarbetar för att öka tryggheten för alla våra invånare, säger Johan Andersson.

Trygghetsmätning 2021: Resultatet för lokalpolisområde Eslöv

Trygghetsvandring i centrala Eslöv

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window