Originaldetaljer borta efter renovering av Johnsons minne

Den före detta barnkrubban Johnsons minne har byggts om till lägenheter. I byggprocessen har Eslövs kommun missat att ställa krav på att originaldetaljer skulle bevaras. Detta innebär att det q-märkta huset har förvanskats.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är oerhört olyckligt att detta har hänt. Det har varit många turer i processen, men vi kan med säkerhet konstatera att vi har brustit, säger Christian Nielsen, chef för bygglovsavdelningen i Eslövs kommun.

Barnkrubban, vilket var dåtidens förskola, byggdes 1935. 2019 avgjordes den markanvisningstävling som utlysts för fastigheten Sädgåsen 1, där Johnsons minne ligger. Förutom den gamla barnkrubban har ytterligare två flerbostadshus byggts på tomten.

Johnsons minne i Eslöv.
Den före detta barnkrubban, dåtidens förskola, har byggts om till lägenheter. Under processen har originaldetaljer gått förlorade.

Originaldetaljer är borta

I det gamla huset finns nu fem nya lägenheter. Men huset, som har en så kallad q-märkning, ser inte längre ut som det gjorde och som det var tänkt att det skulle fortsätta att göra.

Bland annat är fönstren långt ifrån originalen och den glimmerputs som fanns är ersatt med modern puts. Detta innebär att det som en gång gjorde att huset q-märktes kanske inte längre finns kvar.

När bygglovsavdelningen upptäckte att man missat att ställa krav på att bevara originaldetaljer fick man byggherren att göra vissa justeringar. Men flera av de saker som gjorde huset unikt är borta.

Tillsynsärende under hösten

Under hösten inleddes ett tillsynsärende för fastigheten där det står klart att kommunen brustit i sin hantering. Det framgår också att det tyvärr inte finns något att göra för att återställa huset till hur det såg ut tidigare.

– Jag är upprörd över vår hantering. Den påverkar medborgarnas tillit till oss och till vår förmåga att bedöma och handlägga ärenden korrekt på ett väldigt negativt sätt, säger Christian Nielsen.

Vad gör ni på bygglovsavdelningen för att liknande saker inte ska hända igen?

– Samtliga handläggare har under hösten genomfört en utbildning i kulturmiljöfrågor och kulturvärden. Alla ärenden som har de här skyddsbestämmelserna i detaljplaner ska hädanefter lyftas på vårt bygglovsmöte och sedan handläggas av två handläggare. Detta för att undvika att något missas under handläggningen.

Christian Nielsen berättar att avdelningen också kommer att begära in fler handlingar när en ansökan avser en känslig byggnad. Det kan handla om detaljritningar, exempelvis på fönster.

Kan Eslövsborna lita på att kommunen klarar av att bevara det gemensamma kulturarvet?

– I ljuset av hanteringen av Johnsons minne, så kan det säkert diskuteras. Det har jag förståelse för att gemene man tänker. Våra värdefulla kulturmiljöer är en ändlig resurs. Eslöv är en trevlig stad med miljöer och byggnader värda att bevara. Även i våra byar och på landsbygden finns det byggnader som har höga värden. Att bevara dem är inte bara kommunens ansvar, det är ett gemensamt ansvar.

Christian Nielsen tillägger att det efter höstens kurs finns en stor kompetens bland de anställda om de här frågorna och att man tar dem på allra största allvar.

Nämnden har förtroende för tjänstemännen

Bengt Andersson (M), miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, säger att nämnden har stort förtroende för tjänstemännen och deras hantering av ärendet.

– Ibland kan det bli fel och det har det blivit i det här fallet. Man har gjort missar i beslutsunderlaget som i sin tur gjort att vi inte kan döma ut sanktionsavgifter för bristerna.

Samtidigt säger Bengt Andersson att huset är fint och att det är ett hus som Eslövsborna kan vara stolta över.

– Problemet är inte vad vi fått utan hur det har gått till.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window