Om oro i Eslöv

Den senaste tiden har det förekommit såväl spridning av sanna händelser som rykten vilka rör ungas och unga vuxnas agerande i Eslövs tätort på kvällar och helger. Eslövs kommun vill härmed berätta om hur vi arbetar förebyggande inom de områden där vi som kommun kan agera. När det handlar om brottslig verksamhet är det Polisens ansvar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

När det uppstår situationer där våra medborgare inte känner sig trygga eller våra unga befinner sig i en utsatt situation tar vi detta på största allvar. Vi hanterar det internt med de möjligheter vi har inom skola och socialtjänst men också i tätt samarbete med Polisen och Räddningstjänsten i Eslöv.

Det viktiga är att berörda tar detta på största allvar. Det finns ingen anledning för alla föräldrar att vara oroliga eller hålla sina barn hemma på fritiden. Det vi rekommenderar är att föräldrar pratar med sina barn och att de har koll på var barnen befinner sig på fritiden. Tips kan lämnas till Polisen via 114 14 eller https://polisen.se/Kontakta-oss/kontaktformular/Kontaktformular-region-Syd/

Eslövs kommun arbetar brett för att skapa trygghet för våra medborgare, våra näringsidkare och besökare. I detta ingår ett förebyggande arbete för att komma tillrätta med de barn och ungdomar som kan vara på väg att hamna fel tidigt i livet. Så här arbetar vi:

 • Eslövs kommuns skolor arbetar systematiskt med trygghet och studiero i skolan. Detta bland annat genom regelbundna föräldramöten med lägesinformation, enskilda samtal med elever och föräldrar och en ökad vuxennärvaro både på och utanför skoltid genom fältassistenter och fritidsledare.
 • När det uppkommer händelser på skolorna som rektor bedömer vara av karaktären att hen inte ska eller kan hantera det inom skolans uppdrag, kontaktar rektor Polisen och gör en anmälan. Gäller det enskilda elever som på något sätt skulle vara utsatta kontaktar skolan föräldrarna och Polisen.
 • Polisen och socialtjänsten har samtal med de ungdomar som vi anser vara i riskzonen och deras föräldrar. Under dessa samtal informerar vi om vad tidig kriminell verksamhet kan leda till. Under samtalen hjälper vi också föräldrarna i deras samtal med barnen. Barnen behöver höra även från sina föräldrar att det som kan verka lite häftigt och spännande från början kan leda till att deras liv tar en riktning som de inte kan föreställa sig.
 • Socialtjänsten i Eslöv arbetar även förebyggande. Bland annat erbjuds särskilda stödsamtal åt föräldrar till ungdomar som rör sig på stan, Hästvedalägret för årskurs 7, familjebehandlare på varje skola, sociala insatsgruppen i samarbete med Polisen och öppna föreläsningar kring sådant som tobak, alkohol och narkotika.
 • Den 15 oktober öppnade Mariamottagningen Mellersta Skåne i Lund för unga upp till och med 23 år med problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen vänder sig även till föräldrar. Det här är en tydlig satsning för att i tidigt skede nå ut med specialiserad kompetens till unga och deras nätverk.
 • Ett 100-tal värmekameror finns installerade på ett stort antal kommunala byggnader, bland annat kommunens samtliga skolor.
 • Samverkansgruppen ”Örat mot marken” bildades i augusti 2010 och träffas varje fredag för att utbyta erfarenheter och diskutera fram gemensamma åtgärder. Gruppen består av representanter från kommunens samtliga verksamheter, polisen, räddningstjänst, bevakningsbolagen och de kommunala bolagen.
 • Rådet för Hälsa och Trygghet genomför bland annat trygghetsvandringar i kommunens bostadsområden och arbetar för en god folkhälsa och minskad skadegörelse.
 • Samverkansavtal med Polisen – sedan 2008 undertecknar varje år Eslövs kommun och närpolisen i Eslöv ett samarbetsavtal vars syfte är att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela Eslövs kommun.
 • Mötesplatsen Gasverket – mötesplats för ungdomar som ska främja ungdomars personliga och sociala utveckling.
 • Safe 0413 – förening med drygt 100 medlemmar som finansierar en patrullerande säkerhetsvakt varje natt, året runt, på industriområdet i Eslöv. Eslövs kommun är medlem i föreningen.
 • Kultur och Fritid – förvaltningens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Den primära målgruppen är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp. Nu under höstlovet erbjuder vi 35 olika aktiviteter runt om i kommunen för skollovslediga barn och ungdomar.
 • Kommunen håller alla sina sopkärl inlåsta, klipper regelbundet ner buskage och håller allt brännbart material sex meter från fasader.

Vi arbetar hela tiden på att bli ännu bättre i vårt förebyggande arbete. Har du förslag på ytterligare åtgärder, är du välkommen att lämna förslag till https://eslov.se/?page_id=33188

Eva Hallberg, kommundirektör Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window