Nytt förslag för cykelväg Stabbarp-Bosarp-Öslöv

Den efterlängtade cykelvägen Stabbarp-Bosarp-Öslöv har återigen diskuterats i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nu finns ett alternativ som passerar Bosarps jär utan intrång i naturreservatet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Cykelvägen finns med i den regionala cykelvägsplanen, som hanterar cykelvägar utmed statliga vägar. Trafikverket är projektägare och driver projektet tillsammans med Eslövs kommun. Kostnaden delas 50/50 mellan parterna.

Överskred budget

I april återremitterade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ärendet till sin förvaltning Miljö och Samhällsbyggnad. Anledningen var att det tidigare förslaget till gång- och cykelväg på sträckan Stabbarp-Bosarp-Öslöv översteg budgeten.

Enligt beslut skulle förvaltningen utreda framkomlighet genom Bosarps jär utan att flytta vägen och därmed pressa kostnaderna.

Sluttningf med lövträd i skir grönska
Bosarps jär är en cirka tre km lång rullstensås som bildades av inlandsisens smältvatten. Den täcks idag av frodig ädellövskog.

Ny sträckning

Förvaltningen presenterade ett första förslag för nämnden i april. Detta innebar att flytta vägen en viss sträcka förbi Bosarps jär för att undvika intrång i naturreservatet.

Kostnaden för projektet landade då på cirka 33 miljoner kronor. Eslövs kommun skulle stå för 50 procent. Detta innebar en kostnadsökning för kommunen på 7,5 miljoner kronor, i jämförelse med avsatt budget på 9 miljoner kronor.

Tre nya alternativ

Miljö och Samhällsbyggnad presenterade på nämndsmötet den 26 augusti tre nya alternativ för cykelvägens sträckning. Nämnden beslutade att gå vidare med alternativ 1. Detta innebär att cykelvägen behåller sin ursprungliga sträckning mellan Stabbarp och Öslöv.

Istället för att flytta vägen vid Bosarps jär föreslår vi att en passage anläggs på sträckan mellan Stabbarp och Bosarps jär. På så vis kan cyklisterna där ta sig över på östra sidan. Därmed kan passage ske förbi jären utan intrång i naturreservatet, som ligger på västra sidan, säger Kristina Jönsson, trafikingenjör.

Kommunfullmäktige beslutar

Kostnaden för alternativ 1 landade på 31 miljoner kronor, vilket innebär en kostnadsökning för Eslövs kommun på cirka 6,5 miljoner kronor, alltså en miljon kronor mindre än det tidigare förslaget.

Beslut om denna utökade budget går igenom eller ej tas i nästa kommunfullmäktige den 28 september.

Fördelar med alternativ 1

Alternativ 1 följer syftet med cykelvägsplanen och förslaget i samrådet. Det är också det bästa förslaget när det gäller tillgänglighet, eftersom sträckningen blir den enklare vägen för cyklister, utan att projektet behöver nyttja grusvägar för till exempel cykelvägvisning. Enskilda vägar som Trafikverket inte råder över kan försvåra processen när det gäller garanterad framkomlighet och cykelvägvisning. Sträckor som Trafikverket själv råder över är därför det bästa alternativet.

Alternativ 1 kopplar också samman sträckan med Sverigeleden i norr. Den gör det också möjligt att cykla mot Stehag längs väg 1312, vägen som leder mot Kärrstorp och Stehag.

Billigare per meter

I detta alternativ blir också cykelvägen billigare per meter, eftersom planläggningskostnader och administrationskostnader blir desamma oavsett längd på cykelvägen.

Att skillnaden i kostnad mellan alternativet att flytta vägen jämfört med att bygga en passage över till östra sidan inte är så stor, beror på att passagen kräver en ombyggnad vid just denna plats längs väg 113. Där behöver en refug få plats för att öka trafiksäkerheten. Refugen gör det möjligt för cyklisten att ta sig över passagen i två steg, istället för att passera över båda körfälten direkt, berättar Kristina Jönsson.

Når hela vägen

Alternativet är också trafiksäkrare än de andra två förslagen, eftersom cykelvägen sträcker sig längs hela den ursprungliga sträckningen.

Alternativ 2 och 3 är nerkortade och når inte hela vägen fram till Öslöv. Detta kan medföra att cyklister väljer att cykla längs väg 113 från Öslöv för att nå cykelvägens start, istället för att nyttja enskilda vägar som inte är lika cykelvänliga och snabba.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window