Nu startar arbetet med utvecklingen av östra Eslöv

Fullmäktige i Eslövs kommun beslutade den 20 juni att anta Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Planen visar hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas, en stadsdel där varje område har sin egen karaktär, där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse.

Flerårigt arbete med långsiktig vision

Kommunen har arbetat med planen under flera år. Under hösten och vintern 2020 var den ute på samråd. Under våren 2021 bearbetades planförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådstiden och under sommaren och hösten 2021 hölls den tillgänglig för granskning.

För att kunna hålla dialogmöten mitt under pandemin packade ansvariga politiker och tjänstepersoner kommunens lådcykel full med kartor och material och tog sig till olika platser öster om järnvägen för att informera och ta emot synpunkter.
För att kunna hålla dialogmöten mitt under pandemin packade ansvariga politiker och tjänstepersoner kommunens lådcykel full med kartor och material och tog sig till olika platser öster om järnvägen för att informera och ta emot synpunkter.

Nu har fullmäktige i Eslövs kommun antagit planen som är en långsiktig vision och idé om hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas.

Binder samman delarna till en helhet

Moa Åhnberg, planarkitekt i kommunen, har varit projektledare för arbetet. Hon förklarar att kommunens arbete med en fördjupad översiktsplan handlar om att se över ett större område där det redan pågår en massa detaljplaner och exploateringsprocesser och sätta dessa i ett större sammanhang.

– Utvecklingen av östra Eslöv sker redan och har pågått i flera år. Bland annat har hela affärsområdet på Flygstaden etablerats och affärskedjan Lidl är näst på tur att etablera sig i området. Carl Engström-skolan är klar sedan några år och byggnationen av ett större bostadsområde söder om skolan startar inom kort.  Nyligen fick även Eslövs Bostads AB klartecken att omvandla den gamla Spritfabriken till lägenheter, ett större projekt som binder samman området med järnvägsstationen och centrum.

– Det är viktigt att ha en vision och långsiktig plan för hur en stad och en kommun ska kunna växa på ett hållbart sätt, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, och förtydligar att utvecklingen av östra Eslöv är en viktig pusselbit för att göra Eslöv till en ännu attraktivare stad, med fokus på hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Blandstad

En viktig utgångspunkt för utvecklingen av östra Eslöv är begreppet blandstad. Det ska vara ett område där både bostäder, verksamheter och service ryms.

– I den fördjupade översiktsplanen adderar vi grönytor, torg och vägar till den nya bebyggelsen för att skapa en helhet, berättar Moa Åhnberg och förklarar:  Det är alltså inte bara byggnader som skapar en stadsdel utan vi arbetar också med att skapa en sammanhållande grönska och få bättre kopplingar till cykel- och gångvägar. En bärande idé är att samla utvecklingen i områden och stråk. På så vis kan vi till exempel binda samman Flygstaden och Eslövs centrum.

Utmaningar och möjligheter

Men att blanda olika typer av funktioner betyder också att man behöver hantera konkurrerande intressen och behov. Det kan till exempel handla om frågor som rör trafik, buller och miljöfarlig verksamhet.

För östra Eslöv är detta en utmaning att hantera i flera delar av området och den fördjupade översiktsplanen lyfter problematiken i olika avsnitt.

De gröna och blå strukturerna, alltså grönstråk, parker och vattenhantering är områden där det både finns möjligheter och utmaningar. Idag finns lite grönska i östra Eslöv och de befintliga områdena saknar ofta både rekreativa och ekologiska kvaliteter. Men en omvandling ger samtidigt en möjlighet att både skapa nya gröna områden och stråk och att öka kvaliteten på dem som finns.

Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande tillägger:

– På samma sätt finns brister i kapaciteten för vattenhantering, vilket är en utmaning. Men utvecklingen av östra Eslöv skapar även där möjlighet att förbättra situationen jämfört med idag.

– Planen ger också kommunen en möjlighet att lyfta fram värdefulla byggnader och miljöer som är viktig för vår kulturhistoria, fortsätter Catharina Malmborg.

Vad händer nu?

För att arbetet inte ska stanna upp har Eslövs kommun satt igång ett genomförandeprojekt där en arbetsgrupp från olika delar av kommunens verksamheter deltar.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window