Nu ökar vi säkerheten för dig som går och cyklar på Kvarngatan

Kvarngatan är det första steget i det stora stadsutvecklingsprojektet för Östra Eslöv. Inom kort påbörjas arbetet med att bygga om gatan. Tanken är att öka trafiksäkerheten med bland annat separerade gång- och cykelvägar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är fantastiskt roligt att få se en plats ta form i verkligheten. Tidigare har planerna ju bara funnits på papper. Att det nu dessutom är startskottet för Östra Eslöv är extra spännande, säger Malin Gunnarsson, projektledare på Miljö och Samhällsbyggnad.

Viktig pusselbit i utvecklingen av Östra Eslöv

Ombyggnaden av Kvarngatan är en del av stadsutvecklingen i området öster om järnvägen. I området planeras för 2 550 nya bostäder, varav 1 600 till 2035. En viktig del av utvecklingen är att bygga om befintliga gator för att skapa attraktiva och trygga områden.

– Kvarngatan är ett viktigt stråk i östra Eslöv. Den norra delen som nu ska byggas om ingår i utvecklingsområdet Bruksstaden. I området ska det byggas ungefär 1 000 bostäder, bland annat på den tomt som Stena recycling idag har sin verksamhet, säger Patrik Larsson, projektledare för Östra Eslöv.

Illustration av hur Kvarngatan ska se ut efter ombyggnaden.
Illustration av hur Kvarngatan ska se ut efter ombyggnaden.

Projektet handlar om Kvarngatans sträckning mellan Pärlgatan och Östergatan. Idag är gatan bred och det är bland annat svårt för fastighetsägare att komma in till och ut från sina fastigheter.

Säkrare för gående och cyklister

Det är inte heller säkert för gående och cyklister att ta sig fram längs vägen. Detta ska åtgärdas genom att ha separerade gång- och cykelvägar på båda sidor.

– När gatan är ombyggd och färdig kommer den att se ut mer som Kvarngatan gör på andra sidan Östergatan, säger Malin Gunnarsson.

Mer grönska längs gatan

Det blir även planteringar och mindre av hårdgjorda ytor, detta för att hantera regnvatten som annars riskerar att översvämma gatan. På grund av ledningar i marken går det inte att plantera så många träd som önskat, men det blir ändå grönska längs med vägen.

Det blir även ny gatubelysning i form av LED-lampor. Syftet är att öka tryggheten för dem som rör sig på gatan när det är mörkt och att det ska vara estetiskt tilltalande.

Färre antal parkeringsplatser

Ombyggnaden innebär att antalet parkeringsplatser kommer att minska från dagens 79 till 31, plus en lastplats. Som kompensation ska en gångpassage skapas från Kvarngatan längs med fastigheten Abborren 13 till parkeringsplatsen som ligger utmed järnvägen.

Trafikverket betalar hälften

Eslövs kommun har tidigare sökt och blivit beviljad halva kostnaden för ombyggnadsprojektet från Trafikverket. Det innebär att den statliga myndigheten betalar sju miljoner kronor.

– Vi ansöker om bidrag för vissa av våra ombyggnadsprojekt där vi känner att vi gör något som går i linje med bidragets tanke. I det här fallet är det till stor del ett trafiksäkerhetsarbete där vi skapar bättre och tryggare möjligheter för oskyddade trafikanter, berättar Malin Gunnarsson.

Skejtparken och äppellunden ingår inte i det här projektet utan kommer att göras om i ett senare skede.

Läs mer om Kvarngatan på vår sajt Utveckla Eslöv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window